Institutionen för geovetenskaper

Geohydrologi

Den vetenskapliga grunden för geohydrologigruppen är studier av flödes- och transportprocesser i mark och berggrund samt relaterade processeser, såsom effekter av heterogenitet, kvantifiering av osäkerhet, flerfas- och kopplade transportprocesser samt akvatisk geokemi.  Vårt forskningsområde sträcker sig från energiforskning till föroreningsspridning och sanering. Vi arbetar i fält, i laboratoriet och med modellering.

Forskningsprojekt

  • Geologisk lagring av CO2 – EU projekt 
  • Geologisk lagring av CO2 – Studier i Sverige och Östersjöområdet
  • Föroreningar från organiska vätskor
  • Kväverening i gruvmiljöer
  • Nanopartiklar i mark och grundvatten
  • Flöde i sprickigt berg och djupa hydrogeologiska system
  • Miljöpåverkan från skiffergasutvinning med “fracking”