Institutionen för geovetenskaper

Katastrofriskreducering

Som nav i Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) samordnar Uppsala universitet en för Sverige unik kompetens för studier av naturkatastrofer och hur deras effekter skall hanteras. Universitetets styrka bygger den kombinerade kunskapen inom samhälls-, teknik- och geovetenskaperna. Geovetenskaperna är centrala i detta nya vetenskapsområde.

En naturkatastrof inträffar när samhället utsätts för otyglade naturkrafter, t.ex. flodvågor, jordskred eller vulkanutbrott. Det moderna samhällets komplexa organisation och sofistikerade teknik tillhandahåller kraftfulla verktyg för att hantera naturkatastrofer men verktygen bidrar samtidigt till att öka samhällets sårbarhet. Eftersom det är i mötet mellan samhället och naturen som en naturkatastrof kan uppstå, krävs det samordnade forskningsinsatser från samhälls-, geo- och teknikvetenskaper för att förutsäga, mildra eller förhindra en katastrof.

Forskningen vid Uppsala universitet inom katastrofriskreducering sker inom ramen för CNDS, ett samarbete mellan Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Inom Uppsala universitet samarbetar doktorander och forskare i natur-, samhälls- och teknikvetenskaper. Huvudparten av verksamheten sker genom doktorandprojekt som samordnas i CDNS forskarskola. Den geovetenskapliga institutionen har det största antalet doktorandprojekt inom CNDS och centrets kansli är också förlagt hit.

Fem doktorandprojekt (Agnes Soto, Beatriz Quesada, Diana Fuentes, Eduardo Reynolds och Tito Maldonado) inom programmet för Luft-, vatten- och landskapslära (Luval) berör Mellanamerika, ett av de områden i världen där naturkatastroferna är vanligast förekommande och varje år orsakar stora skador. Projekten handlar om möjligheterna att förstå och förutsäga stormar, torka och översvämningar och att få in denna kunskap i beredskapsplaneringen. Två doktorandprojekt inom Luval sysslar med riskerna för vattenförsörjningen vid naturolyckor (Jean-Marc Mayotte och Viveca Norén) medan ett hanterar spridning av vulkanaska som ett hot mot flygtrafiken (Adam Dingwell). Detta sista sker i samverkan med David Budd, vid programmet för mineralogi, petrologi och tektonik, som studerar magmadynamik i vulkaner och med Zeinab Jeddi, vid programmet för geofysik, som studerar vulkanernas seismiska signaler, båda med målet att förbättra möjligheterna att förutsäga var och när utbrott kommer att ske.

Kontaktpersoner: Sven Halldin, Giuliano Di Baldassarre