Naturresurser och hållbar utveckling

Forskningen om naturresurser, dess exploatering och användning omfattar mänsklighetens utveckling och dess påverkan på de globala ekosystemen.

Populärvetenskaplig presentation

Vad vi forskar om?

Naturresurser är betydelsefulla för samhället och direkt kopplade till hållbar utveckling. Våra forskningsprojekt

  • syftar till att bredda och fördjupa kunskaperna om naturresursernas geologiska, ekologiska och geografiska förekomster, de tekniska, miljömässiga och socioekonomiska konsekvenserna av deras utvinning och användning, och sätt att förbättra samspelet mellan människa och natur för att möjliggöra en hållbar utveckling
  • är multidisciplinära, tvärvetenskapliga och omfattar bred naturvetenskaplig forskning sammanvävd med teknisk, ekonomisk och samhällelig forskning
  • är utformade för att undersöka hur användandet av naturresurser förändras över tid och blottlägger därigenom de dynamiska interaktionerna mellan ekonomi, miljö och samhälle. 

Forskarutbildning

Anna Apler, NRHU industridoktorand och anställd av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), undersöker spridning av miljögifter längs Svenska kusten och arbetar inom TREASURE projektet. Bilden visar hur Anna och en av SGU's besättning hanterar förorenadeprov tagna från Ångermanälven (bild tagen av Ian Snowball).

Forskarutbildningsämnet naturresurser och hållbar utveckling avser att fördjupa kunskaper om naturresursernas geologiska och geografiska förekomster, ekologiska förutsättningar, tekniska och samhällsekonomiska villkor och förutsättningar, samt miljömässiga och samhälleliga konsekvenser vid deras användning. Transdisciplinära ansatser uppmuntras för att identifiera och förvalta naturresursers flöden till samhället på ett långsiktigt hållbart sätt. Forskarutbildningsämnet erbjuder fördjupning inom två delområden – globala energisystem respektive hållbar utveckling.

Läs mer om forskarutbildningen 

Forskarporträtt: Ian Snowball

Han går till botten med miljögifterna i Östersjön

Nedräkningen har börjat till årets enda chans att samla in forskningsmaterial. I augusti går professor Ian Snowball och hans team ombord på undersökningsfartyget Ocean Surveyor. Uppdraget: att identifiera risken för miljögifters spridning utmed Ångermanälven.

Läs hela intervjun med Ian Snowball

Zennströms gästprofessur

Den tioåriga gästprofessuren i klimatledarskap, som bjuder in en ny professor vart- eller vartannat år, är placerad vid Uppsala centrum för hållbar utveckling (CSD). Professuren finansieras genom en donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet.

Årets gästprofessor i klimatledarskap (på engelska)