Pågående forskning inom NRHU

TREASURE-projektet

Projektet arbetar med sanering av starkt förorenade sediment längs norra Östersjökusten för en hållbar utveckling och en levande kust och skärgård.

Fördjupa dig inom TREASURE-projektet (på engelska)

Ekosystemtjänster, Fritidsfiske och Hållbar mat

Forskargruppen inom ekosystemtjänster, fritidsfiske och hållbar mat fokuserar på interaktionerna mellan människa och ekosystem ur olika aspekter, med tyngdpunkt på kustområden. Det huvudsakliga intresset riktas mot hållbar produktion och konsumtion av fisk och skaldjur, förvaltning av fritidsfiske, civilsamhällets roll i återskapandet av kustekosystem och praktisk användning av konceptet ekosystemtjänster. 

Läs mer om forskargruppen för Ekosystemtjänster, fritidsfiske och hållbar mat

Globala energisystem

Inom forskargruppen Globala Energisystem analyserar vi världens energisystem utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Geovetenskaplig forskning vävs ihop med teknisk, ekonomisk och samhällelig forskning för att kunna beskriva, förstå och modellera hur energisystem förändras över tid och hur de växelverkar med ekonomi, miljö och samhälle.

Beskrivning av vårt projekt - Global oljeförsörjning (extern länk)

FIBREM: Sanering av Sveriges Fiberbanksediment – utveckling framåt

FIBREM är ett 3-årigt VINNOVA finansierad forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på så kallade ´fiberbanksediment´. Dessa onaturliga och starkt förorenade sediment finns längs den svenska Norrlandskusten och är orsakade av årtionden av oreglerade utsläpp från gammal pappers- och massaindustri. Fiberbankarnas negativa miljöpåverkan motverkar Sveriges miljömål om en Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. 

Läs mer om FIBREM här.