Exjobbspresentation i Miljö- och vattenteknik

  • Datum:
  • Plats: Geocentrum Skåne
  • Föreläsare: Kerstin Thungström
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Kerstin Thungström
  • Föreläsning

Estimering av indirekta emissioner i fordonssektorn, fossila bränslen sektorn och energisektorn

För att minska klimatförändringen har ett flertal initiativ lanserats för att göra finanssektorn mer hållbar.  Tillexempel Montreal förbindelsen som har fått över 120 investerare att uppmäta och publicera sin aktieportfolios klimatutsläpp. Företaget ISS-Ethix Climate Solution erbjuder klimatrelaterade tjänster för investerare. För att värdera hur hållbart ett företag är estimerar ISS-Ethix deras direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser.  För att förenkla dessa estimeringar är utsläppen indelade i tre så kallade scopes, där scope 1 och 2 motsvarar emissionerna som genereras av att företaget förbränner fossila bränslen och deras elanvändning. Scope 3 motsvarar alla utsläpp som sker uppströms och nedströms företagens leverantörskedja.

 

Syftet med denna studie var att hjälpa ISS-Ethix Climate Solution att utveckla en modell som estimerade scope 3 utsläppen från företag inom fordonssektorns, fossila bränslen sektorn och energisektorn. Det första målet var att undersöka om variationerna inom sektorerna kunde förklaras och kategoriseras. Detta utfördes genom att varje sektor först definierades och utsläppskällorna identifierades.  Emissionerna kunde förklaras och kategoriseras för fordonssektorn och fossila bränslen sektorn. Däremot kunde utsläppen från energisektorn bara delvis förklaras och kategoriseras. Det andra målet var att undersöka vilka parametrar och sub-kategorier som var viktiga för att estimera sektorernas emissioner.  För att göra detta undersöktes två olika metoder; korrelationsanalys och medelvärdes metoden. Inga korrelationer kunde hittas mellan någon av sektorerna och de undersökta parametrarna. De estimerade emissionerna när medelvärdes metoden användes, verifierades mot företagens självrapporterade utsläpp. För fordonssektorn och fossila bränslen sektorn följde de estimerade och rapporterade utsläppen samma trend. Däremot påträffades ingen trend för energibolagen.

 

Att estimera växthusutsläpp med hjälp av en medelvärdes metod kräver en viss typ av företagsstruktur. Metoden kan användas för företag med en specifik produkt, men är inte lämplig för företag med en mer komplex struktur. Modellernas största begränsning var informationsbristen från företagen. Därför behövs mer transparens från företagen för att kunna utveckla modellerna.