Infrastruktur vid programmet för geofysik

Vi driver det Svenska nationella seismiska nätet som med över 60 mätstationer täcker större delen av Sverige och registrerar jordbävningar i Sverige och världen. Vi har också avancerad utrustning för reflektionsseismiska, elektromagnetiska, borrhåls- och tyngdkraftsmätningar, vilka används både i grundforskningsprojekt och i olika tillämpade projekt.

Svenska nationella seismiska nätet

På uppdrag av regeringen samlar SNSN in seismologisk data från jordskalv i Sverige och utomlands. Denna data används bl.a. för att öka kunskapen om de pågående deformationsprocesserna i den svenska jordskorpan – t.ex. samspelet mellan kontinentalplattornas rörelser och landhöjningen efter inlandsisen – och för att studera strukturen i jordskorpan och den övre manteln.

Det svenska nationella seismiska nätet (SNSN) består för närvarande av 68 moderna bredbandiga seismiska stationer utspridda över landet, från Skåne i söder till Lannavaara i Lappland i norr. Samtliga stationer är kopplade till en central dator i Uppsala via uppringbart modem eller internet.

Kontaktperson: Björn Lund

Realtidsuppdateringar SNSN

Seismisk utrustning och en person på en bergssluttning. Foto.

Reflexionsseismik

Reflexionsseismik är ett av de kraftfullaste geofysiska avbildningsverktygen - med avseende på upplösning kontra djuppenetration. Geofysikprogrammet förfogar över ett kraftfullt reflexionsseismiskt instrument med 450 kablade kanaler och 76 kompatibla trådlösa sensorer, en landstreamer för snabba mätningar med hög upplösning, flera kontrollerade källor (inklusive två accelererade vikter) och källor för användning även i stadsområden (liten vibrator). En S-vågskälla är under utveckling. Användningsområdena omfattar allt från högupplösta platsundersökningar för infrastruktur, miljöplanering, mineralprospektering, karakterisering och kontroll av CO2-lagringsplatser, undersökningar av platser för förvaring av använt kärnbränsle och strukturstudier av jordskorpan.

Kontaktperson: Chris Juhlin

Ett flertal kabelbuntar. Foto.

Portabla seismografer

För att undersöka områden med hög jordskalvsaktivtet, eller för storskaliga strukturundersökningar, behöver man utöver permanenta seismiska stationer ibland ställa ut seismometrar temporärt för att göra förtätade mätningar av hög kvalitet. Geofysikprogrammet förfogar över 19 mobila instrument som kan mäta markrörelser ner till amplituder av några få nanometer per sekund. Tillämpningarna varierar från lokala studier av ”ovanlig” seismicitet, till stora projekt – nationella som internationella – inom Sverige såväl som utomlands. Exempel på områden vi undersökt är Pärviförkastningen i norra Sverige, samt vulkanen Katla på Island.

Kontaktperson: Ari Tryggvason

En portabel seismograf. Foto.

Ytnära geofysik

Ju närmare jordytan vi vill undersöka, desto fler möjligheter har vi att tillgå. Detta kan verka paradoxalt, men det har sina förklaringar i att de kraft- eller vågfält som bär informationen från jordens inre dämpas eller slätas ut med djupet. Mest information finns alltså från strukturer nära jordytan, och vi har följaktligen flest möjligheter att mäta ytnära strukturer. Våra instrument täcker alltifrån DC-elektriska instrument, elektromagnetiska, magnetiska, och gravimetriska, samt seismiska (t.ex. refraktionsseismiska). Utöver det kan vi även göra mätningar i borrhål.

Kontaktperson: Alireza Malehmir

Eletronisk mätutrustning. Foto.

Petrofysik

Fysiska mineral- och bergegenskaper styr de geofysiska signaler vi mäter i fält. För att tolka de geofysiska signalerna med avseende på geologi måste vi alltså kunna göra kontrollerade mätningar av bergprover. Med hjälp av olika typer av laboratorieutrustning är det möjligt att mäta egenskaper såsom elasticitet, magnetism och elektrisk resistivitet. Mätningarna görs på bergprover från hällar eller borrkärnor. Vid geofysikprogrammet har vi instrument för att mäta elastisk våghastighet med ultraljudspulsöverföringsteknik, magnetisk susceptibilitet och magnetisk remanens (2G SQUID magnetometer).

Kontaktperson: Bjarne Almqvist

Geofysiskt mätinstrument. Foto.
Senast uppdaterad: 2021-10-06