Hitta rätt forskare

Experter och kontaktpersoner

Våra forskare kan svara på frågor inom geofysik, luft-, vatten- och landskapslära, mineralogi, petrologi och tektonik, naturresurser och hållbar utveckling, paleobiologi och vindenergi

Hittar du inte rätt forskare här så har vi fler forskare under våra olika forskningsprogram. Du kan också fråga institutionens kommunikatör eller kontakta Uppsala universitets centrala presstjänst.
 

Arktis, glaciärforskning, is

Veijo Pohjola (glaciologi, särskilt fysiska processer i ismassor, iskärnor, isdynamik, klimatdata, uppvärmningen av klimatet )
Rickard Pettersson (glaciärers isdynamik, stabilitet och deras koppling till klimatet, glaciärers massbalans, termodynamik och kopplingen mellan isdynamik och glacial- hydrologiska processer)

Berg, bergarter och mineral

Karin Högdahl (svensk berggrund, geokronologi, bergskedjebildning)
Erik Jonsson (mineralförekomster och sällsynta jordartsmetaller)

Bergmekanik och ingenjörsgeologi

Maria Ask (geotermal energi, bergmekanik, berggrundens hållfasthet )

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

Malgorzata Blicharska (bevarande av biologisk mångfald, ekosystemtjänster)
Lina Mtwana Nordlund (kust och hav, sjögräs, fiske)

Cirkulär ekonomi

Mikael Höök (metall/resursbehov för en grön omställning)
Martin Wetterstedt (koldioxidbudgetar, miljö-, energi-, omställnings- och hållbarhetsfrågor)

Extremväder

Gabriele Messori (extrema väderhändelser, dynamiken, förutsägbarheten och effekterna av extremväder i Europa, temperaturer, nederbörd, torka och ytvindar. Varför uppstår vissa typer av extremväder? Hur kan vi använda denna kunskap för att göra bättre prognoser? Och slutligen, vad kan vi vänta oss för effekter när extremväderhändelser inträffar)

Fossila bränslen

Mikael Höök (tillgång, analys och framtida trender för fossila bränslen med fokus på olja och kol)
Hemin Koyi (geologiska processer och strukturer, mineralskydd)

Geofysik

Roland Roberts (seismologi)
Christopher Juhlin (högupplöst seismik, seismisk modellering, gruvgeofysik, geologisk lagring av koldioxid samt vetenskaplig borrning)
Björn Lund (jordbävningsanalys och riskbedömningar, hur och varför skalv sker)
Alireza Malehmir (gruvteknik med inriktning på mineralprospektering, instrument för högupplöst seismisk avbildning, undersökningar av jordskred med kvicklera och studier av bergkvalitet, geologisk modellering i 3D/4D. 

Geokemi

Anna Neubeck (livets ursprung, mikrobiologi, geokemi, petrologi och biogeokemi, isotopgeokemi, astrobiologi)

Glaciärforskning; tillståndet för världens glaciärer samt historiska klimatförändringar

Veijo Pohjola (glaciologi, särskilt fysiska processer i ismassor, klimatförändringar, klimatet idag sett ur ett historiskt perspektiv)

Globala energisystem

Mikael Höök (naturresurser, användning och produktion av energi)
Magdalena Kuchler (policyfrågor, biobränsle, olja, naturgas, koldioxidbudgetar )
Henrik Wachtmeister (olja, gas, geopolitik)

Global uppvärming

Anna Rutgersson (klimat, klimatmodeller, samverkan mellan hav och atmosfär och hur den påverkar olika aspekter av väder och klimat, till exempel extremväder, men också havens roll i den globala kolcykeln.
Mikael Karlsson (klimatstyrning, miljöpolitik klimatpolitik, biologisk mångfald, hållbar utveckling, miljörätt)

Jordbävningar och jordskalv

Björn Lund (jordbävningsanalys och riskbedömningar, hur och varför skalv sker)
Ari Tryggvasson (jordbävningsanalys och riskbedömningar)

Jordens magnetfält och jordens magnetiska poler

Ian Snowball (palaeomagnetism, kvartärgeologi och mineralmagnetism)
Bjarne Almqvist (jordens dynamiska magnetfält fungerar och hur det förändras över tid)

Klimatfrågor, klimatmodeller, historiskt klimat

Anna Rutgersson (meteorologi, klimat, vädermätningar, klimatförändringar)
Veijo Pohjola (glaciologi, arktisk forskning)
Gabriele Messori (extrema väderhändelser)
Mikael Karlsson (klimatpolitik och klimatpolicy)
Jorijntje Henderiks (historiska miljö- och klimatförändringar)

Klimatledarskap (Climate Change Leadership)

Mikael Karlsson (analyser av klimatmålen, olika sätt att uppnå dessa och vilka konsekvenser en omställning av samhället medför och hur dessa kan hanteras)

Koldioxidlagring

Auli Niemi (forskar kring hur koldioxid kan lagras i berggrunden för att minska de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären)
Christopher Juhlin (forskar kring hur koldioxid kan lagras i berggrunden för att minska de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären)

Livets utveckling, fossil, evolution, paleobiologi

Graham E Budd (historisk geologi och paleontologi)
Sebastian Willman (historisk geologi och paleontologi)

Miljögifter och kemikalier

Ian Snowball (miljögifter i Östersjön, utsläpp från massaindustrier och skogsindustrier. fiberbankar)
Roger Herbert (utsläpp i samband med malmbrytning, föroreningsspridning med vatten)
Mikael Karlsson (miljöpolicy, miljöpolitiska frågor, miljöetik)

Naturkatastrofer

Giuliano Di Baldassarre (naturkatastrofer,  översvämningar, torka och översvämningar, riskreducering vid naturkatastrofer)

Naturresurser och hållbar utveckling

Patrik Rönnbäck (hållbar utveckling, hållbar mat, hållbart fiske, naturturism)
Magdalena Kuchler (hållbar utveckling, bioenergi, skiffergas, globala energisystem)
Lina Mtwana Nordlund (kust och hav, sjögräs, fiske)

Vindkraft

Stefan Ivanell

Vulkaner

Valentin Troll (magmatisk petrologi, vulkanologi, geokemi, vulkaniska faror, naturresurser, magmatiska malmfyndigheter)
Steffi Burchardt (magma, naturkatastrofer, vulkanutbrott strukturgeologi, magmakammare, berggrundsgeologi)

Väder och meteorologi

Cecilia Johansson (väder, väderprognoserklimatförändringarnas påverkan på strukturen av snö samt vilken effekt det får på djur- och växtliv)
Erik Sahlée (det atmosfäriska gränsskiktet, kustzoner samt sjösystem, processer som styr utbytet av energi och växthusgaser mellan vatten och atmosfären.

Översvämningar och vattenfrågor

Giuliano Di Baldassarre (risker, kriser och katastrofer till följd av samspelet mellan vatten, miljö och samhälle)
Roger Herbert (vattenhantering i samhällsbyggnad, vattenrening)
Johanna Mård (vatten och klimat, med tonvikt på samspelet mellan vatten, människor och ekosystem i samband med miljöförändringar)

Senast uppdaterad: 2024-01-22