Ämnen

Hydrologi

Ämnet hydrologi omfattar studier av fysikaliska och kemiska processer i hydrosfären. Forskningen i ämnet vid Uppsala universitet är inriktad på utbytesprocesser i mark-växt-atmosfärssystemet, avrinnings- och grundvattenbildning och vattenrörelser i såväl mättad som omättad zon, modellering av hydrologiska processer.

Fördjupa dig inom hydrologi

Vattenfall. Foto.

Meteorologi

Ämnet meteorologi omfattar studier av fysikaliska och kemiska processer i atmosfären. Forskningen i ämnet vid Uppsala universitet är framför allt inriktad på processerna i atmosfärens gränsskikt både över land och hav samt mesoskalig meteorologi. Även tillämpningar såsom spridning av luftföroreningar, vindenergi och ljudutbredning ingår.

Fördjupa dig inom meteorologi

Ett fält med två personer och meteorologisk utrustning. Foto.

Miljöanalys

Ämnet geovetenskap med inriktning mot miljöanalys omfattar studier av hur föroreningar, klimat och markanvändning påverkar den akvatiska miljön. Genom en tvärvetenskaplig förståelse av hydrologi och biogeokemi bygger vi en vetenskaplig bas för vattenvård och en särskiljning av mänsklig påverkan från ”naturlig” variabilitet.

Fördjupa dig inom miljöanalys

En bäck genom ett fält. Foto.

Naturgeografi

I ämnet naturgeografi studeras landskaps-, miljö-, och klimatdynamik i tid och rum med- och utan mänsklig påverkan. Tillvägagångsättet är att använda både kvantitativa och kvalitativa analyser av naturens egna arkiv, fältkartering och övervakning, GIS/fjärranalys, studier av processer, samt modellstudier. Forskningen i naturgeografi vid Uppsala universitet är inriktad på glaciologi, samt klimat och miljöutveckling.

Fördjupa dig inom naturgeografi

Ett gammalt hud i förgrunden och en färja på vatten i bakgrunden. Foto.