Effektivare sanering av högfluorerade föroreningar (PFAS) i grundvatten genom fastläggning och immobilisering (StopPFAS)

Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är högfluorerade ämnen som används och har använts i många produkter p g a sina vatten-, smuts- och fettavvisande egenskaper, vilket gör dessa ämnen väldigt användbara i bl a teflonstekpannor, regnkläder och brandsläckningsskum. Många av dessa högfluorerade ämnen är dock toxiska och cancerframkallande redan vid mycket låga koncentrationer (nanogram per liter vatten). De är dessutom extremt svårnedbrytningsbara i naturen och bioackumuleras. På många platser i Sverige och världen hotas våra grund- och ytvattenresurser av PFAS föroreningar och många människor är redan drabbade av PFAS i sitt dricksvatten vilket har inneburit att dyr vattenrening krävs vid vattenverken för att få bort PFAS som t ex i Uppsala.

   En bättre lösning är att kunna rena vårt grundvatten från PFAS och/eller stoppa vidare spridning av föroreningarna i mark och grundvatten. I dagsläget finns dock inga etablerade metoder för att sanera PFAS från mark och grundvatten på plats (in-situ), eftersom konventionella sådana metoder är ineffektiva för PFAS.

   I projektet StopPFAS ska en grupp forskare från Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning och ledande entreprenörer (RGS 90) och konsulter (NIRAS) inom sanering av förorenade områden försöka lösa detta problem. Målet är att utveckla metoder för att effektivt fastlägga och därmed förhindra att PFAS sprids med grundvattnet. Därmed får vi ett verktyg att stoppa PFAS föroreningarna från att spridas vidare och förorena dricksvattenresurser. Genom att skapa en fastläggningszon för PFAS i marken där grundvattnet strömmar kan föroreningarna anrikas och ansamlas på ett litet område som sedan saneras. Detta är mycket effektivare än att försöka sanera låga (men ändå skadliga) koncentrationer av PFAS över stora områden.

   Vi kommer att testa ett antal material, s k sorbenter, som kan fastlägga PFAS på plats i marken. Särskilt lovande är hittills aktivt kol som också används vid dricksvattenrening. Vi kommer att samarbeta med företaget Regenesis som har utvecklat en flytande form av aktivt kol (PlumeStop ®) som kan injekteras direkt i marken för att fastlägga och immobilisera olika typer av föroreningar. PlumeStop ® har ännu inte testats för PFAS i fältförsök. En svårighet med PFAS föroreningar är att det finns tusentals olika ämnen i ”PFAS familjen”. Ofta förekommer många av dem samtidigt på förorenade platser och de har olika egenskaper och mobilitet i miljön. Vi kommer att noggrant och systematiskt testa hur väl PlumeStop ® (och även andra lovande material) kan fastlägga olika PFAS i grundvatten och jordar som är typiska för svenska förhållanden. Först kommer vi att utföra laboratorieexperiment och sedan ett pilotförsök i fält, där vi verifierar att vi kan effektivt kan fastlägga PFAS med PlumeStop ® på ett PFAS-förorenat område. Vi kommer även att utföra preliminära laboratorieförsök med s k elektroremediering för att testa möjligheten att avskilja PFAS på plats från anrikningsområdet. Vidare kommer vi att utveckla modeller för att datorsimulera fastläggningen av PFAS, vilket ger ett verktyg att planera hur fastläggningsmetoder bäst ska användas vid sanering av ett PFAS-förorenat område.

   Vår målsättning är att ta fram ny kunskap och praktiska verktyg för att kunna kontrollera och stoppa spridningen av PFAS föroreningar i grundvattnet, skydda våra vattenresurser och effektivisera saneringen av PFAS-förorenade områden.

Kontaktpersoner: Fritjof Fagerlund