Katastrofriskreducering

Som nav i Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) samordnar Uppsala universitet en för Sverige unik kompetens för studier av naturkatastrofer och hur deras effekter skall hanteras. Universitetets styrka bygger den kombinerade kunskapen inom samhälls-, teknik- och geovetenskaperna. Geovetenskaperna är centrala i detta nya vetenskapsområde.

En naturkatastrof inträffar när samhället utsätts för otyglade naturkrafter, t.ex. flodvågor, jordskred eller vulkanutbrott. Det moderna samhällets komplexa organisation och sofistikerade teknik tillhandahåller kraftfulla verktyg för att hantera naturkatastrofer men verktygen bidrar samtidigt till att öka samhällets sårbarhet. Eftersom det är i mötet mellan samhället och naturen som en naturkatastrof kan uppstå, krävs det samordnade forskningsinsatser från samhälls-, geo- och teknikvetenskaper för att förutsäga, mildra eller förhindra en katastrof.

Forskningen vid Uppsala universitet inom katastrofriskreducering sker inom ramen för CNDS, ett samarbete mellan Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet. Inom Uppsala universitet samarbetar doktorander och forskare i natur-, samhälls- och teknikvetenskaper. Huvudparten av forskningen utförs av doktorander och juniora forskare. 

Läs mer om CNDS på www.cnds.se

Kontaktpersoner:

Johanna Mård, koordinator

Giuliano Di Baldassarre, forskningsledare