Vatten och samhälle


Enklare bebyggelse vid vattendrag. Foto.

Vatten och samhälle omfattar olika former av vetenskaper som integrerar analyser av hydrologiska och sociala processer och deras samspel på flera rumsliga och tidsmässiga skalor. Människan litar starkt på vattenresurser för att stödja försörjning och livsuppehälle, samt ge gynnsamma förutsättningar för utveckling. Samtidigt drabbas människor över hela världen av torka eller översvämningar, och de potentiellt negativa effekterna av klimat- och socioekonomiska förändringar kommer sannolikt att förvärra dessa risker. Samtidigt som människor drar nytta av vatten och utsätts för vattenrelaterade katastrofer påverkar de också det hydrologiska systemet genom att bygga dammar, kanaler, sjöar etc.

Denna forskargrupp syftar till att förbättra vår förståelse av interaktioner mellan vatten och samhälle och den dynamik som kommer från återkopplingarna mellan hydrologiska och sociala processer. Frågorna som styr vår forskning gäller samtida vattenrelaterade frågor och deras koppling till hållbar utveckling, såsom undersökningar av hydrologiska risker, vattendistribution och tillgång, stora vatteninfrastrukturer och hållbar vattenanvändning, samt kopplingen mellan vatten och folkhälsa. Inom alla teman arbetar vi också med frågor kring vattenrättvisa, som rör analyser av vatten och samhällsdynamik som kan generera ojämn sårbarhet kring hydrologiska risker, vattenföroreningar, extremer kopplade till människa och miljö, differentierad tillgång till vattenresurser, infrastruktur och vattentjänster. Detta kräver också att man utforskar dynamiken inom social makt och arbetar med ojämlikheter i undersökningarna av samspelet mellan hydrologiska regimer och samhällen.

Vi drar nytta av olika discipliner och teoretiska perspektiv för att undersöka dessa frågor, inklusive sociohydrologi, socioekologiska system, politisk ekologi samt feministiska och kritiska geografier. Att utforska dessa komplexa dynamiker kräver också metodiska innovationer. Vi är engagerade i tvärvetenskapligt arbete och har utvecklat innovativa metodologiska tillvägagångssätt som tar hänsyn till både de fysiska och politiska dimensionerna av hydrologiska flöden (exempelvis systemdynamiska modeller, tvärvetenskapliga fallstudier, globala till lokala analyser, videografi och hydrosocial berättelsekartläggning).

Vid institutionen är studierna kring gränssnittet mellan vatten och samhälle organiserade kring flera forskningslinjer:

  • Sociohydrologi
  • Politisk ekologi kring vatten och naturhändelser
  • Extremer kopplade till människa och miljö
  • Vattenrättvisa

Forskningsprojekten finansieras delvis av VR, FORMAS och ERC och kopplas till det vetenskapliga decenniet Panta Rhei (2013–2022) från International Association of Hydrological Sciences (IAHS). Projekten genomförs också inom ramen för tre strategiska forskningsområden vid institutionen: naturkatastrofer, klimat och hållbar utveckling.

Kontaktpersoner: Giuliano Di Baldassarre.

Installationsföreläsning: Let’s talk about uncertainty!

Senast uppdaterad: 2022-08-03