Populärvetenskaplig presentation

En båt vid en brygga i en sjö. Foto.

Den hydrologiska forskningen är koncentrerad på naturvetenskapliga problem rörande kvantitet och kvalitet i ytvatten och grundvatten samt vattenutbytet i gränsytan land/atmosfär. Hydrologisk modellering i olika skalor och statistisk nedskalning ger stöd till grundforskningsinriktade processtudier och i olika tillämpningar. I tillämpade studier är syftet ofta att skapa beslutsstöd i vattenförvaltningsfrågor.

Ytvatten och grundvatten i avrinningsområdet
Avrinningsområdet är ett centralt koncept för alla hydrologiska, och även flertalet ekologiska, studier. Avrinningsbildningen styrs av avrinningsområdets landskapsegenskaper, som också påverkar de biogeokemiska processerna som styr vattenkvaliteten i såväl ytvatten som i mark- och grundvatten. Vi studerar dessa processer genom att använda bl. a spårämnesmetodik. Vattenbalansmodeller utgör en viktig komponent för att kvantifiera avrinningen, vilket är centralt för vattenförsörjning samt vid problem rörande torka och översvämningar. Studier av de specifika delarna av avrinningsområdet sker också. Markvatten och markvärmeflöde modelleras och vi har en stark komponent i grundvattenmodellering och modellering av föroreningstransport.

Vattenföroreningar; miljöeffekter och åtgärder
Vattenresursförvaltning är den samlande beteckningen på syntetiserande studier med syfte att behålla och förbättra vattenresursmiljön för framtida generationers bruk. Vi har flera åtgärdsinriktade projekt som riktar sig på rening av otjänligt yt- och grundvatten. Vi studerar också klimatförändringars påverkan på vattensystem. Även i dessa projekt är det avrinningsområdet som är utgångspunkten och den grundläggande enheten.

Utbyte av energi och massa (vatten och CO2) mellan atmosfär och land
Förståelse av klimatsystemet med dess hydrologiska och meteorologiska processer är en viktig förutsättning för att förutsäga klimatförändringars påverkan på våra vattenresurser. Utbytet av energi, vattenånga och koldioxid mellan atmosfären och markytan är grundläggande i detta system och studeras i fält för både skogs- och jordbruksmark.