Europeiskt extremklimat: drivfaktorer, förutsägbarhet och påverkan ("EDIPI", 2021-2024)

Typ: Marie Skłodowska-Curie International Training Network

EDIPI är ett stort europeiskt konsortium av universitet, forskningsinstitutioner och företag som koordineras från Uppsala. Projektets syfte är att utveckla vår förståelse av dynamiken, förutsägbarheten och påverkan av temperatur, nederbörd (inklusive torka) och vind extrema händelser över Europa och Medelhavet. Projektet grundar sig i ett tvärvetenskapligt perspektiv som omfattar klimatvetenskap, statistisk mekanik, dynamisk systemteori, agronomi, epidemiologi m. fl. för att utveckla nya forskningsmöjligheter. EDIPI syftar också att utbilda en grupp av unga forskare som ska bli framtida experte i extremklimathändelser.