Där himlen berör havet - en förbättrad beskrivning av gasutbyte mellan hav och atmosfär

Klimatförändringar påverkar vårt samhälle på olika sätt och exakta klimatscenarier är viktiga för att hjälpa beslutsfattare och samhället att anpassa sig till effekterna. En bra parametrisering av lufthavsutbytet av koldioxid (CO2) och metan (CH4) är viktig för sådana klimatscenarier. De för
närvarande tillgängliga parametriseringarna skiljer sig mycket åt, särskilt i kustområden. De flesta av dessa parametriseringar beskriver gasutbytet som en funktion av vindhastigheten trots att den i själva verket drivs av turbulensen i havets ytskikt.
Detta projekt kommer att studera osäkerheterna i beskrivningarna för gasutbyte mellan hav och
atmosfär i kustområden och syftar till att förstå de specifika processerna som styr utbytet. För detta kommer långsiktiga mätningar av gasflödet och havsturbulensen vid två kustplatser (Östersjön och Nordsjön) att utföras. 
Den resulterande turbulensbaserade beskrivningen av gasutbytet kommer att implementeras i en
hybridmodell-metod inom den globala Nucleus for European Modelling of the Ocean (NEMO)
modellen. Denna modell kommer att möjliggöra bedömning av effekterna av havets kolupptag baserat på de vanligt förekommande gasutbytesparametriseringarna jämfört med den föreslagna
turbulensbaserade beskrivningen.