Vågors påverkan på atmosfär-hav-interaktion: från mikro- till makroskala

Atmosfär-hav-interaktion står för energiutbytet mellan havet och atmosfären, och spelar därmed en viktig roll vid simulering av extremväder och klimat. Vågor på vattenytan påverkar atmosfär-hav-interaktionen, men beskrivningen av de bakomliggande processerna är inte klarlagda, och dessa är undermåligt beskrivna i atmosfäriska och oceanografiska modeller. I det här projektet kommer vi att undersöka processerna för hur vågor påverkar atmosfär-hav-interaktionen med hjälp av mätningar, laboratorie-experiment och simuleringar med en Large-Eddy-modell (LES). Syftet är dels att skapa metoder för att introducera vågeffekter i atmosfäriska och oceanografiska modeller, samt att introducera effekterna I kopplade atmosfär-våg-hav-modellsystem med målet att minska osäkerheten hos klimatscenarier och prognoser för extremväder.