Kallt klimat

Polarområdena är de områden på jorden som är känsligast och mest utsatta när det kommer till klimatförändringar och i takt med den pågående globala uppvärmningen är det alltså av yttersta vikt att förstå de meteorologiska processerna som sker i polarområdena och hur luft, vatten och is interagerar. Klimatmodellerna indikerar att de största temperaturökningarna kommer att ske vid de höga latituderna, men samtidigt finns ett stort mått av osäkerhet i dessa områden, både i klimatmodellerna men också i de modeller som används för att göra väderprognoser. En av de underliggande svårigheterna är hur småskaliga processer i atmosfärens och havets gränsskikt ska implementeras samt hur man på bästa sätt parameteriserar skeenden på sub-grid skala. Tidigare studier i Arktis har visat att de småskalig processerna i det här området är väldigt lokala och att det därför också finns en signifikant spatial variation. Frågan kvarstår alltså vad som driver dessa lokala processer och hur man kan generalisera slutsatser för Arktis.

Med hjälp av mätningar på plats, fjärranalys och numeriska simuleringar undersöker vi processer av olika storlekar i polarområdena. Mer specifikt fokuserar vår forskning bland annat på turbulenta flöden i atmosfären, luftens interaktion med vågor och is, kalluftsutbrott och turbulensen i de övre skikten av haven. Vårt långsiktiga mål är att förbättra hur dessa processer representeras både i modeller för väderprognoser och i klimatmodeller.

Pågående projekt

Polära lågtryck under klimatförändringar: flerskalig kopplad modell i Arktis

Senast uppdaterad: 2021-01-19