Experimentella sjöstudier

Sjöars roll i kolets globala kretslopp har uppmärksammats mycket i den vetenskapliga litteraturen den senaste tiden.  Det har visat sig att sjöar och andra sötvattenssystem, som täcker <1% av jordytan, naturligt släpper ut väldigt stora mängder koldioxid (CO2) och metan (CH4) till atmosfären. Man har uppskattat att mängden av dessa naturliga utsläpp är av samma storleksordning som nettoupptaget av världshaven som täcker en avsevärt större del av jordytan, ca 70%. Dessa uppskattningar motiverar fler studier på ämnet.

Forskningen mål är att mer exakt försöka bestämma mängden av dessa växthusgaser som släpps ut till atmosfären från sjöar samt att förstå de processer som styr sjöarnas utbyte av gas med atmosfären. Detta gör vi genom att bedriva fältmätningar. Sedan 2010 har vi drivit en mätstation med instrument för att direkt mäta mängden CO2 och CH4 som släpps ut från sjöar. Intrumenteringen är speciellt anpassad för att klara av att mäta flödet som drivs av de turbulenta virvlarna som finns i atmosfären närmst jordytan. För att kunna koppla de uppmätta flödena till relevanta processer mäter vi även andra saker såsom meteorologiska parametrar (t.ex. lufttemperatur och vindhastighet) och vattnets egenskaper, t.ex. mängden löst CO2 i vattnet och vattentemperaturen.

Mätningarna har utförts på tre olika sjöar: 2010-2012 på Tämnaren, en relativt stor (38 km2) och grund (max djup ca 2 m) sjö som ligger 5 mil norr om Uppsala. 2012-2015 på Erssjön i Skogaryd området, en liten skogsjö (0.07 km2) som ligger 10 mil norr om Göteborg. Från september 2014 så utför vi mätningarna på Erken (23.7 km2), 5 mil öster om Uppsala.

Senast uppdaterad: 2021-01-20