Pågående forskning inom vindenergi

Ljud från vindkraftverk

Doktorandprojekt syftande till förbättra beräkningsmodellerna för ljudutbredning från vindkraftverk där hänsyn tas till de meteorologiska förhållandena. 

Ljudmätningsutrustning framför ett vindkraftverk. Foto.

Vindkraft i kallt klimat

Modellering av nedisning och produktionsförluster.
Forskningsprojekt inom Energimyndigheten forskningsprogram för vindenergi i kallt klimat.
Målen är att förfina den meteorologiska metodiken för att beräkna nedisning och produktionsförluster från såväl aktuell vädersituation som från historiska data. Kunna producera sannolikhetsfördelningar avseende ishändelser. Kunna kvantifiera osäkerheterna i isberäkningarna.

Några vindkraftverk på snötäckt mark. Foto.

Ljudutbredning med fokus på stabila gränsskikt

Doktorandprojekt med fokus mot ljudutbredning under stabila förhållanden i det atmosfäriska gränsskiktet. 

Många vindkraftverk i horisont med solnedgång. Foto.

Ny Europeisk Windatlas – NEWA

Ett projekt inom ERA-NET med finansiering från Energimyndigheten och EU. Pågår 2015-2019.
Det huvudsakliga syftet med NEWA är att utveckla en ny europeisk vindatlas - ”New European Wind Atlas” – samt att förbättra de avancerade modellerna mot att minska osäkerheterna till mindre än 3% i plan homogen terräng och till mindre än 10% i alla typer av terräng. Den nya vindatlasen kommer att innehålla fritt tillgänglig data för vindresursen för EU-länderna och 100km ut från kusterna samt Östersjön och Nordsjön. Det svenska bidraget till projektet kommer att bestå av ett fullskaligt experiment och modellutveckling och verifikation.
Projektkonsortiet leds av DTU-wind i Danmark och den svenska projektdelen leds av Campus Gotlands vindenergigrupp med Stefan Ivanell som projektledare.
Forskningen sker i samarbete med Vindkraft i skog II.

En samling vindkraftverk på rad. foto.

Vindkraft i skog

Vind i skog II – Forestwind
Forskningsprojekt inom Vindforsk IV. Pågår 2014-2017.
Projektets huvudsyfte är att utveckla kunskap och beräkningsmetoder för att utvärdera lokalisering av vindkraftverk och vindkraftparker i skogsmiljö. Ett annat syfte är att estimera och försöka minimera lasterna på vindkraftverk i skogsterräng. Ett tredje syfte är att estimera skogens effekt på energiproduktionen och föreslå metoder för att öka energiutbytet över skog. Projektet utgör ett projektpaket under ledning av Uppsala universitet i samarbete med forskare vid Weathertech Scandinavia, Kungliga Tekniska Högskolan, Teknikgruppen, Chalmers Tekniska Högskola och DTU-wind.

Några vindkraftverk i skogsmark. Foto.

Vindkraft offshore

The marine boundary layer and its interaction with offshore wind power plants. Pågår 2013-2018.
Ett doktorandprojekt syftande till att öka kunskaperna om det marina atmosfäriska gränsskiktet med inriktning mot tillämpning för vindenergiändamål.

Ett antal vindkraftverk på havet. Foto.
Senast uppdaterad: 2022-08-03