Vindkartering

Vindenergi som förnyelsebar energikälla har blivit av allt större intresse. Som en följd av detta behövs mer detaljerade kunskaper om vindförhållandena. För närvarande rör detta i huvudsak vindpotentialen ner till skalor på 1 km, men mer fokus kommer under kommande år att behövas på vindens variabilitet på mindre skalor. Även intresset för turbulenskarakteristik ökar, både relaterat till turbinlaster, energiproduktion och vakutbredning. Den nya kartläggningen av vindpotentialen över Sverige som gjorts med MIUU-modellen, visar att även skogsområden kan vara intressanta ur vindenergisynpunkt, men här oroas industrin av den förväntade ökade turbulensintensiteten. Således behövs mer forskning avseende turbulens och vakar i områden med högre turbulensgrad.

Sverigekarta med medelvindhastigheter. Illustration.
Modellerad årsmedelvindhastighet
på 71 m

Projektet 'Kartering av vindpotentialen i Sverige' har producerat en stor databas av meteorologiska parametrar på olika höjder över hela Sverige med 1 km horisontell upplösning. Denna databas kommer här att utnyttjas för att extrahera ytterligare i vindenergisammanhang viktig statistisk information. Denna utgörs av Weibullparametrarnas variation över landet totalt sett och sektorsvis rörande vindriktnining, extremvindar för 50-100-årsperioder avseende olika medelvärdestider från 1 s till 1 tim, information om vindens turbulensintensitet, samt avseende vertikal vindskjuvning. Metoder att öka upplösningen i vindkarteringen från 1 km till 50-100 m kommer att tas fram. Dessa kommer att bygga på information om vinden på 1 km skala, vilken appliceras i modeller som ger den högre upplösningen.

Vindindex används i många sammanhang för att relatera vindenergiproduktion under en begrändad tid till förhållanden under en längre tid. Man brukar prata om 'normalårskorrigering'. Motsvarande normalårskorrigering är också väsentlig att göra för att kunna utnyttja vindmätningar gjorda under kortare tider. Inom arbetet med den nya svenska vindkarteringen har frågor angående detta dykt upp. Det naturliga har därvid varit att först leta fram siffrorna ur den driftstatistik som finns hos Elforsk. Den har dock den begränsning att endast ett värde på vindindex finns för hela Sverige, medan de geografiska variationerna är stora. En jämförelse med motsvarande danska statistik visar också på mycket stora skillnader. Behovet att regionalisera vindindex är stort och kommer att göras med nya metoder.

Senast uppdaterad: 2022-06-21