Vindkartering över Sverige - version 2009

Delar av den nationella vindkartering som på uppdrag av Energimyndigheten tagits fram vid Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper, uppdateras för närvarande. Beräkningarna för västra Götaland från Skåne upp till södra Värmland är klara.

Vindkartor över områdena 1-4, 6-7 och 9-10: Klicka på en av länkarna för att ladda ned kartor över önskat delområde på respektive höjd:

Kartor som visar skillnaderna mellan de nya och de gamla beräkningar kan ses här.

De områden som täcks av de nya beräkningarna kan ses här.

Arbetet med uppdateringen påbörjades i mitten av maj med hjälp av datorresurser från WeatherTech Scandinavia AB. Bakgrunden till de nya beräkningarna var den mer högupplösta (0.25 km2) vindkartering som 2008 gjordes över Kronobergs län på uppdrag av länsstyrelsen där. Resultaten från denna kartering visade sig vid jämförelser med den nationella karteringen ge lägre medelvindar i länets västra delar.

Skillnaden visade sig under våren 2009 orsakad av lokala fel i den databas över marktäcket som använts i den nationella karteringen. Databasen är global och finns tillgänglig via USGS (The U.S. Geological Survey's National Center for Earth Resources Observation and Science (EROS), the University of Nebraska-Lincoln (UNL) and the Joint Research Centre of the European Commisson,edc2.usgs.gov/glcc/. (extern)

Jämförelser som gjorts med data från en europeisk databas med marktäckedata, den s.k. Corine-databasen, http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover/ (extern), och med verkligheten, visar stora skillnader i framförallt ett område från norra Skåne upp i södra Halland och sydvästra Småland. Här visar USGS data för liten andel skog. Detta resulterar i att den vid modellberäkningarna använda ytråheten blir för liten och som en följd därav blir vindarna för höga. Felen varierar i området men ligger typiskt på ca 0.5-1.0 m/s.
Är fler områden i Sverige berörda av problem med felaktiga martäckedata?

En jämförelse mellan de två databaserna med marktäckedata har gjorts över hela Sverige. Det visar sig att ytterligare ett par mer omfattande områden har felaktiga uppgifter i USGS data. Det är jordbruksbygderna runt Falköping och Skara som i USGS data har för stor andel skog jämfört med verkligheten. Här kan man alltså förvänta sig att resultaten från den nationella vindkarteringen visar något för låga medelvindar.

Inga ytterligare uppdateringar av vindkarteringen planeras för närvarande.

 Länkarna nedan leder till nedladdningsbara textfiler som innehåller årsmedelvindarna för varje km2 i rasterform, höjderna 49 m, 72 m och 103 m ovan nollplansförskjutningen.

Filerna inleds med 5 header-rader som ger: Antal kolumner och rader (ncols, nrows), koordinaterna för nedre vänstra hörnet (xllcenter, yllcenter i RT90) samt upplösningen (cellsize i m).

Värdet -9 har satts för områden utanför Sveriges gränser och Sveriges ekonomiska zon till havs.

Länkarna nedan leder till nedladdningsbara textfiler som innehåller årsmedelvindarna för varje km2 i tabellförm.

De fyra kolumnerna ger: kolumn data
1 RT90 koordinat y (väst-ost i m)
2 RT90 koordinar x (syd-nord i m)
3 Höjd över havet (m)
4 Årsmedelvindhastighet (m/s)

NaN-värden (Not-a-Number) förekommer där 1 km data inte täcker hela Sveriges ekonomiska zon till havs.

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2022-06-21