Populärvetenskaplig presentation

Ett antal personer, lite mätutrustning och en väderballong på ett fält. Foto.

Den meteorologiska forskningen är fokuserad på det atmosfäriska gränsskiktet, och studerar de fysikaliska processerna i atmosfären upp till några hundra meter,
eller som mest någon kilometers höjd.


Forskningen i gränsskiktsmeteorologi består av grundläggande studier av
gränsskiktet över land och hav, tillsammans med studier inom mer tillämpade
områden såsom vindenergi, ljudutbredning och luftföroreningar. Därvid utnyttjas
i huvudsak mätningar med specialicerade instrument, ofta monterade på olika
höjder i master, tillsamman med numeriska modeller.

Gränsskiktsmeteorologi ägnas åt studier av de fysikaliska processerna i de
lägsta hundratalet metrarna, eller som mest någon kilometer, av atmosfären.
Gränsskiktet utgör länken mellan den överliggande atmosfären och den
underliggande land- eller havsytan. Här sker en vertikal transport av förnimbart
(sensibelt) värme och vattenånga från ytan upp i atmosfären, eller i imotsatt
riktning. Av stor betydelse är också den rörelsemängd som transporteras ned från
atmosfären till ytan, vilket medför att den storskaliga atmosfäriska strömningen
bromsas in, vilket slutligen leder till att stormar bryts ned. Dessa transporter
är alla resultatet av oregelbundna turbulenta fluktuationer i det atmosfäriska
gränsskiktet. Dessa skapas is sin tur via två mekanismer: (i) instabilitet
skapad av skuvning i det skikt vari luften bromsas av den underliggande ytan och
(ii) konvektion, vilken över land under den varma årstiden är resultatet av
markytans uppvärmning dagtid som en följd av absorption av solstrålning. Också
kall luft som strömmar ut över ett mycket varmare hav kan skapa konvektion.

Korrekt hantering av de fysikaliska processerna i atmosfärens gränsskikt är av
yttersta betydelse för väderprognoser och för numerisk modellering av
klimatförändringar. De lägsta delarna av gränsskiktet är också den del av
atmosfären som människor, djur växter på jordytan kommer i direktkontakt med.
Den ständigt närvarande turbulensen i gränsskiktet orsakar utspädning och
transport av allt material som släpps ut i den. För att framgångsrikt minska
luftföroreningarna är det nödvändigt att ha djup kunskap om de fysikaliska
processer som är orsak till denna transport och utspädning. Också för ett
effektivt utnyttjande av vindenergi krävs detaljerade kunskaper om vindarna och
turbulensen. 

Senast uppdaterad: 2021-05-21