Katastrofriskreducering

Klimatförändringar, globalisering, urbanisering och ökad sammankoppling mellan fysiska, mänskliga och tekniska system utgör stora utmaningar inom katastrofriskreducering. Som ett nav inom Centrum för naturkatastoflära (CNDS) samordnar Uppsala universitet en unik svensk kompetens för studier av sambandet mellan naturhändelser och samhällets sårbarheter med fokus på katastrofriskreducering. Universitetets styrka bygger på den kombinerade kunskapen inom geo-, ingenjörs- och samhällsvetenskap, där geovetenskap är centralt inom detta vetenskapsområde.

En katastrof inträffar när en naturhändelse t.ex. översvämningar, vulkanutbrott eller jordbävningar sker i ett sårbart samhälle. Idag har de flesta samhällen effektiva sätt att hantera katastrofer, t.ex. genom beredskaps-, åtgärds- och anpassningsstrategier, men de är också mer utsatta på grund av deras beroende av komplexa samhälleliga och tekniska infrastrukturer. Eftersom katastrofer skapas genom interaktioner mellan människa, samhälle och natur krävs samordnade forskningsinsatser från geo-, ingenjörs- och samhällsvetenskap för att bedöma katastrofriskreducering över tid samt minimera framtida katastrofeffekter.

Forskning inom katastrofriskreducering vid Uppsala universitet sker inom CNDS, ett gemensamt initiativ av Uppsala universitet, Karlstads universitet och Försvarshögskolan. Inom Uppsala universitet samarbetar doktorander och forskare inom geo-, ingenjörs- och samhällsvetenskap, och huvuddelen av det vetenskapliga arbetet utförs av forskare tidigt i karriären, dvs. doktorander och postdoktorer.

Läs mer om CNDS på www.cnds.se

Kontaktpersoner:

Johanna Mård, CNDS koordinator

Giuliano Di Baldassarre, CNDS föreståndare