Populärvetenskaplig presentation

Ett skogsomgärdat vattendrag. foto.

Samhället har många mål för miljön. Med miljöanalys ger vi en objektiv grund för miljövård genom att beskriva miljötillståndet, hur det ändrar sig över tid samt vilka orsaker som ligger bakom förändringarna. Även utvärdering av alternativ skötsel och åtgärder som kan motverka ett sämre tillstånd ingår. Mycket av arbetet ägnas åt utvärderingar av vattenkemi och hydrologi i rinnande vatten med avrinningsområdet som bas. Mänsklig påverkan från luftföroreningar, markanvändning och klimatförändringar är stora utmaningar. Strävan att skilja mänsklig påverkan från naturlig variation genomsyrar arbetet. I tillämpade studier är syftet ofta att skapa beslutsstöd i vattenförvaltningsfrågor. Vår undervisning handlar om de praktiska verktyg som finns för analys av miljötrender samt bedömning av miljökvalitet och miljörisker. Vi strävar dessutom efter att förmedla ett kunskapsbaserat och kritiskt förhållningssätt till miljödata och miljörapporter.

Några aktuella forskningsområden:

Vatten och klimat: Den akvatiska delen av det globala kolkretsloppet. Kol är ett nyckelämne för vattenkvalité som dessutom varierar mycket i tid och rum över ett avrinningsområde. Det oorganiska kolet avgår ständigt från vattenytan i rinnande vatten. Vi är i framkant forskningsmässigt att definiera denna viktiga komponent i det globala kolkretsloppet.

Vatten, Skog och “Food Security”. Skogsavverkning påverkar hydrologin, men att kvantifiera denna påverkan är fortfarande en stor utnmaning. Det etiopiska höglandet har förlorat nästan all sin naturliga skog. Vi försöka definiera hur mer avverkning kommer att förändra hydrologin i regionen från perspektiviet av ”food security”.

Vattenföroreningar; miljöeffekter och åtgärder. Vattenresursförvaltning är den samlande beteckningen på syntetiserande studier med syfte att behålla och förbättra vattenresursmiljön för framtida generationers bruk. Vi studerar även klimatförändringars påverkan på  akvatiska system. Även i dessa projekt är det avrinningsområdet som är utgångspunkten och den grundläggande enheten.