Populärvetenskaplig presentation

En sjö med snötäckta berg i bakgrunden. Foto.

HYDROLOGI

Den hydrologiska forskningen är koncentrerad på naturvetenskapliga problem rörande kvantitet och kvalitet i ytvatten och grundvatten samt vattenutbytet i gränsytan land/atmosfär. Hydrologisk modellering i olika skalor och statistisk nedskalning ger stöd till grundforskningsinriktade processtudier och i olika tillämpningar. I tillämpade studier är syftet ofta att skapa beslutsstöd i vattenförvaltningsfrågor.

METEOROLOGI

Den meteorologiska forskningen är fokuserad på det atmosfäriska gränsskiktet, och studerar de fysikaliska processerna i atmosfären upp till några hundar meter, eller som mest någon kilometers höjd. Forskningen i gränsskiktsmeteorologi består av grundläggande studier av gränsskiktet över land och hav, tillsammans med studier inom mer tillämpade områden såsom vindenergi, ljudutbredning och luftföroreningar.

MILJÖANALYS

Akvatisk miljöanalys handlar om hur föröreningar, klimat och markandvändning påverka den Akvatisk Miljö. Genom en tvärvetenskaplyg forståelse av hydryologi och biogeokemi bygger vi en vetenskaplig bas för vattenvård och en särskiljning av mänsklig påverkan från ”naturlig” variabilitet.

NATURGEOGRAFI

I ämnet naturgeografi studeras landskaps-, miljö-, och klimatdynamik i tid och rum med- och utan mänsklig påverkan. Tillvägagångsättet är att använda både kvantitativa och kvalitativa analyser av naturens egna arkiv, fältkartering och övervakning, GIS/fjärranalys, studier av processer, samt modellstudier. Forskningen i naturgeografi vid Uppsala universitet är inriktad på glaciologi, samt klimat och miljöutveckling.