Mineralogi

Mineral and mineralfyndigheter

Amfibolskarn. Foto.Vi bedriver forskning och utbildning inom mineral, mineralfyndigheter, distribution och bildning, med betoning på fyndigheter av sällsynta och kritiska metaller för vårt samhälle, inklusive de så kallade sällsynta jordartsmetallerna. Vi arbetar både i laboratorium och i fält där vi dstuderar både svenska och internationella mineralfyndigheter. Metoder som används är bland annat in situ mikrokemisk analys, röntgendiffraktion, optisk mikroskopi, olika ICP och spektroskopiska metoder, samt masspektrometri för analys av stabila isotoper.

Högtemperatur- och högtrycks-mineralogi

Kristaller. Foto.Forskningen är experimentellt orienterad och syftar till att få information om egenskaper hos jordens material under extrema tryck och temperaturer. Genom att använda diamanttryckteknik och laseruppvärmning, genomförs in situ HP - HT experiment för att simulera förhållanden i jordens inre. Konventionell och synkrotron röntgen, och en rad optiska spektroskopiska tekniker tillämpas för att bestämma fysikaliska-kemiska egenskaper hos mineral såsom fasövergångar, magnetism, värme och elektrisk ledningsförmåga vilket kan användas i geofysiska och geokemiska modeller. Forskningsintressen sträcker sig från egenskaperna hos järn i jordens kärna, mineralogi av manteloxider och silikater, till jordskorpans mineral – vätska interaktioner.
 

Funktionellt förhöjda mineral för ett grönare samhälle

Röd kristall. Foto.En naturlig koppling existerar mellan geologiskt motiverade studier på jordens material och materialvetenskap, t.ex. sökandet efter nya multiferroic och termoelektriska material samt miljövänlig bearbetning och förädling av naturresurser till industriellt värdefulla material såsom kiselbaserade oxider och fosfat - glaskeramik. Synergieffekter uppstår från syntesen av områdena systematisk mineralogi och materialvetenskap genom forksning på en internationell samarbetsplattform.
 

Senast uppdaterad: 2022-07-08