ULiBS - understanding lithium bearing systems in Sweden


Ulibs logotyp
Syfte och mål

Syftet är att utveckla och tillämpa nya och innovativa metoder för litiumprospektering med avseende på förekomst av pegmatiter i nordisk berggrund, samt utveckla metodik för att öka utbytet och samtidigt minska avfallet genom att karakterisera restmaterialets mineral, som kan vara användbara inom metallurgiska (kvarts) och keramiska (fältspat) tillämpningar och som pigment (glimmer). De litiumförande bergarterna kommer även att undersökas med avseende på eventuell förekomst av mineral med andra kritiska metaller som bland annat är viktiga för den gröna omställningen. Projektet är finansierat av det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation; en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.. 

Spodumen, det vanligaste litummineralet i området, tillika Li-malm. 

Förväntade resultat
Resultatet förväntas öka förståelsen för de litiumförande pegmatiternas bildning, fördelning och relation till den geologiska utvecklingen, samt att erhålla en skanningsmetodik som ger information om mineralogi, inklusive proportionerna av de ingående litiummalmmineralen, bergarternas textur och kemiska sammansättning. En utvärdering av litiummineralens spektroskopiska, specifika fluorescensegenskaper kommer att för att visa om våglängdsspecifik UV-teknologi kan användas för prospektering av litiummineraliseringar.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet är uppdelat i fem integrerade arbetspaket som kommer att bedrivas parallellt och resultaten från de individuella arbetspakten kommer att utvärderas kontinuerligt tillsammans. Arbetspaketen är indelade i:
1) koordinering,
2) utveckling av Orexplore GeoCore X10 för identifiering av lätta grundämnen och tillämpning på litiummalm,
3) malmkarakterinsering,
4) karakterisering av pegmatitfältet i Bergby som är projektets testområde, så kallad "test bed",
5) geokronologi och termobarometri på malmfältets bergarter, och
6) fälttest i andra liknande och potentiellt Li-förande pegmatitfält.

För mer information kontakta våra medarbetare i ULiBS-projektet: 
Karin Högdahl, projektledare 
E-post:karin.hogdahl@geo.uu.se
Telefon: 018-471 2571

Erik Jonsson
E-post: Erik.Jonsson@sgu.se 
Mobiltelefon: 070-2228851

Jaroslaw Majka
E-post: jaroslaw.majka@geo.uu.se
Telefon: 018-471 2551

Pauline Jeanneret,
E-post: pauline.jeanneret@geo.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-03-27