Naturresurser och hållbar utveckling

Vår forskning handlar om jordens naturresurser och exploateringen och användningen av dessa resurser. Forskningsinriktningarna är Miljö, natur och samhälle, och Globala energisystemKlimatledarskap är ett eget forskningsfält och här ingår Zennströmprofessuren i klimatledarskap.

Vad vi forskar om?

Forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling studerar olika aspekter inom hållbar utveckling. Vi utgår ifrån att det är jordens naturresurser och ekosystemtjänster som utgör den gemensamma basen för samhället och ekonomin, och vårt mål är att öka kunskapen kring hur vi kan använda våra naturresurser på ett hållbart sätt. Vår forskning fokuserar på naturens system, sociala system och interaktionen däremellan, och vi arbetar ofta tvärvetenskapligt. 

Globala energisystem analyserar världens energisystem och använder också tvärvetenskapliga perspektiv. Den geologiska forskningen kombineras med teknisk, ekonomisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Klimatledarskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som tar de internationella och nationella målen för klimatarbetet och andra miljöproblem som utgångspunkt och analyserar olika sätt att uppnå målen. 

Miljö, natur och samhälle är ett forskningstema får forskarna studerar samspelet och interaktionen mellan människa och natur.

Utbildningsprogram

En park med träd. Foto.Masterprogrammet i hållbar utveckling - Masterprogrammet i hållbar utveckling är ett internationellt och tvärvetenskapligt progra­m med studenter och lärare från många olika ämnen. Alla har dock ett gemensamt intresse - en hållbar utveckling. Programmets mål är att du i din framtida yrkesutövning ska vara väl förtrogen med frågo­r som rör hållbar utveckling ur flera perspektiv - alltifrån de grund­läggande ekonomiska till de väldigt konkreta som hur dricksvattnet ska räcka till alla på vår jord.

Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap. - Denna tvärvetenskapliga utbildning tränar dig att förstå och integrera kunskap från olika ämnen för att kunna hantera komplexa frågeställningar gällande energi, omställningsprocesser och hållbarhet. Här övas du att kritiskt analysera och utvärdera olika tillvägagångssätt utifrån olika perspektiv, där en aktiv studentmedverkan spelar en viktig roll. Programmet ges vid Uppsala universitet Campus Gotland som erbjuder en väl samordnad studiemiljö med en profilering mot hållbarhet.

Forskarutbildning

Två personer hanterar förorenade prov tagna från Ångermanälven. Foto.

Forskarutbildningsämnet naturresurser och hållbar utveckling avser att fördjupa kunskaper om naturresursernas geologiska och geografiska förekomster, ekologiska förutsättningar, tekniska och samhällsekonomiska villkor och förutsättningar, samt miljömässiga och samhälleliga konsekvenser vid deras användning. Transdisciplinära ansatser uppmuntras för att identifiera och förvalta naturresursers flöden till samhället på ett långsiktigt hållbart sätt. Forskarutbildningsämnet erbjuder fördjupning inom två delområden – globala energisystem respektive hållbar utveckling.

Läs mer om forskarutbildningen 

Uppsala University initiatives under NRHU

En strand med stenar. Foto.Baltic University Programme
Ett nätverk av cirka 90 universitet och andra utbildningsinstitutioner i Östersjöregionen.

Blått Centrum Gotland
Ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland.som riktar in sig på forskning och utveckling inom vattenområdet

Klimatledarskap
En katalysator for offentlig debatt, forskning och utbildning. Målet för klimatledarskapsnoden är att aktivt forma en gränsöverskridande miljö för utbyte som kombinerar utbildning, forskning,  utåtriktad verksamhet och offentlig debatt och rättvisa klimatåtgärder.

Senast uppdaterad: 2022-08-03