Pågående forskning inom NRHU

Miljö, natur och samhälle

Forskningen fokuserar på interaktionen mellan människa och natur. Vi arbetar tvärvetenskapligt och använder oss både av naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, som inkluderar studier av social-ekologiska system, förvaltningen av naturresurser, styrning och hållbarhetsanalyser. Vi arbetar också med miljöstyrning, de globala målen för hållbar utveckling, den praktiska tillämpningen av begreppet ekosystemtjänster, bevarande och återställande av biologisk mångfald, policy och planering för livsmedelssäkerhet och bevarande av jordbruksmark, utvecklingen av turism kring natur och fiske samt miljökonflikter. Vårt arbete utförs i samverkan med aktörer på olika nivåer, från lokala samhällen och organisationer till centrala statliga myndigheter. 

Pågående projekt

Energi, Resurser och Samhälle

Energi, Resurser och Samhälle är ett tema som fokuserar på samhällsrelevanta utmaningar av interdisciplinär natur som rör hållbar användning av energi- och naturresurser. Vi analyserar samspel mellan energisystem, resursanvändning och det moderna samhället genom att använda både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder. Viktiga frågor rör utmaningar och frågeställningar kopplade till energiomställningar, naturkatastrofer, hållbara städer och infrastruktur men även effekterna av klimatförändringar och miljöpåverkan.

Pågående projekt

Läs mer om våra projekt och forskare.

Senast uppdaterad: 2023-09-27