FIBREM: Sanering av Sveriges Fiberbanksediment – utveckling framåt

FIBREM är ett 3-årigt forsknings- och innovationsprojekt finansierat av VINNOVA, som fokuserar på så kallade ´fiberbanksediment´. Dessa onaturliga och starkt förorenade sediment återfinns i svenska vatten, och är orsakade av årtionden av oreglerade utsläpp från tidigare pappers- och massaindustri. Fiberbankarnas negativa miljöpåverkan motverkar Sveriges miljömål om en Giftfri miljö och Hav i balans samt Levande kust och skärgård. 

Sedimentprov som består av nästan uteslutande av cellulosa från en fiberbank i Ångermanälven (Källa: SGU) 

Projektets mål är att minska denna påverkan genom att skapa effektiva verktyg för en storskalig förvaltning och sanering av fiberbankar. Alla saneringsåtgärder bör bygga på vetenskapligt grundande fakta och slutsatser  och de ska även vara tekniskt och ekonomiskt genomförbara. Därför ska FIBREM:

Under mål 1 - utveckla kostnadseffektiva och tillämpbara metoder för karakterisering av fiberbanksediment i fält, vilka kan användas för exakta bedömningar av densitet, volym och hållfasthet. Sådana metoder är nödvändiga för både val och design av åtgärd.

Under mål 2 - testa effektiviteten hos utvalda in-situ metoder och tekniker som är utprovade på förorenade minerogena sediment men ännu inte på fiberbanksediment. Tester i laboratorium av in-situ täckning och behandling inklusive konventionella (passiva) och aktiva material kommer att utföras i specialdesignade sedimentkolonner och behållare för att utvärdera kort- och långtidseffekter.

Förslag på möjliga lösningar för att isolera förorenade sediment. Alternativa strategier och teknologier kommer att undersökas i laboratoriemiljö 

I FIBREM ingår forskningsinstitut, myndigheter, små och medelstora företag och slutanvändare så som länsstyrelser och industri. Projektpartner är:

Professor Ian Snowball, Uppsala universitet ian.snowball@geo.uu.se

Dr Joseph Jersak, SAO Environmental Consulting AB joe@saoec.se

Dr Sarah Josefsson, Sveriges geologiska undersökning (SGU) sarah.josefsson@sgu.se

Professor Karin Wiberg, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) karin.wiberg@slu.se

Dr Paul Frogner-Kockum, Statens geotekniska institut (SGI) paul.frogner.kockum@swedgeo.se

Dr Alizée Lehoux, Uppsala Universitet alizee.lehoux@geo.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-06-01