Energi

Vindkraftverk

Tillgång på billig energi möjliggjorde den industriella revolutionen, vilken i sin tur ledde till enorma förbättringar i levnadsstandard i den industrialiserade världen. Idag ökar behovet av ny, billig energi hela tiden och vi vet att en ökad energianvändning även kan ha allvarliga bieffekter, som föroreningar.

Energi kan inte skapas från ingenting och all energi vi använder måste komma från världen runtomkring oss.

Det globala energisystemet befinner sig för tillfället i en fas av intensiv vetenskaplig, teknisk och ekonomisk utveckling som med största sannolikhet helt kommer att reformera energisektorn under de närmaste årtiondena. De viktigaste energikällorna idag är fossila bränslen, som kol och olja, biomassa, vattenkraft och kärnkraft. Andra energikällor bidrar idag bara marginellt men har ofta stor utvecklingspotential, som vindkraft, vågkraft och geotermisk energi.

Då all energi kommer från världen omkring oss spelar geovetenskaperna en stor roll för energisektorn. Det finns enorma möjligheter att utvinna energi som idag inte används, vetenskapens roll är förutom att hitta effektiva sätt att göra detta, också se till att det inte påverkar vårt klimat och vår miljö på ett negativt sätt.

På institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet pågår forskning inom hela energiområdet. Vi studerar tillgången på fossila bränslen, som kol, olja och gas och hur dessa utvinns, vi studerar vindenergi, frågor om kärnkraftssäkerhet och hantering av kärnavfall, vågkraft, geotermisk energi och koldioxidlagring, som syftar till att lagra koldioxidutsläpp under mark för att minska utsläpp av växthusgaser.

Våra forskningsprogram

Utbildningar vid institutionen