Hållbar utveckling

Planeten Jorden

Hållbar utveckling definierades första gången i FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), kallad Brundtlandrapporten som en utveckling som ”…tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” En sådan typ av utveckling kräver naturligtvis att en mängd sociala, politiska och ekonomiska frågor kan lösas. Från ett geovetenskapligt perspektiv handlar hållbar utveckling om att naturresurser ska användas på ett sådant sätt att de även kan användas i framtiden, och på ett sätt som inte medför oacceptabla miljöproblem vare sig nu eller i framtiden.

Viktiga frågor för geovetenskaplig forskning inom området är exempelvis bättre metoder för att hitta naturresurser som olja, vatten eller mineraler, analyser av framtida och historiska klimatförändringar och hur dessa påverkar den biologiska mångfalden, vattenkonservering och undersökningar av hur föroreningar från jordbruk och industri påverkar miljön.

Den breda kompetensen inom Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet stärks i och med det nära samarbetet med Centrum för Hållbar utveckling som finns i samma byggnad, och ger en stark grund för både forskning och utbildning inom hållbar utveckling. Samarbetet inkluderar både ett geovetenskapligt och ett socio-politiskt perspektiv. Institutionen erbjuder bland annat ett masterprogram i Hållbar utveckling i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Våra forskningsprogram

Utbildningar vid institutionen