Hur hanteras algblomning i dricksvattentäkt, exjobbspresentation i Miljö- och vattenteknik

Hur hanteras algblomning i dricksvattentäkt – en undersökning av algblomning i Bondsjön, Härnösands kommun, och förslag till åtgärder

Referat:

 Algblomningar är vanliga företeelser i sjöar och hav runt om i Sverige och utgör ett problem då de återfinns i dricksvattentäkter. Vissa cyanobakterier kan bilda toxin då algblomningar uppstår vilka kan vara skadliga för människan. För att få ett säkert dricksvatten krävs det att vattenverken kan rena inkommande vatten från dessa cyanotoxiner. I denna rapport har information om cyanobakterier, dess toxin och förhållanden i vattentäkten sammanställts för att ligga till grund för vidare undersökningar. Vidare har provtagningar utförts i ytvattentäkterna Bondsjön och Långsjön i Härnösands kommun, samt att reningstekniker gällande rening av cyanotoxiner undersökts för att se vilken eller vilka tekniker som är bäst lämpade att rena cyanotoxiner.

 

Resultatet från provtagningar visade inte på något som skulle tyda på att cyanobakterier skulle finnas i Bondsjön under provperioden vilket växtplanktonanalysen konstaterade då 0 % cyanobakterier fanns i provet. Temperatur- och siktdjupsmätningar visade på att vid intagsdjupet av råvatten till vattenverket är det gynnsamt för cyanobakterier att leva vilket betyder att det finns risk att cyanobakterier kommer med råvattnet in till vattenverket om dessa skulle finnas i vattentäkten. En förflyttning av intaget skulle gynna kvaliteten på råvattnet som tas in till vattenverket med avseende på halt cyanobakterier.

 

De reningstekniker som rekommenderas att användas är pulveriserat aktivt kol (PAC), granulärt aktivt kol (GAC) eller membranfiltret nanofilter (NF). PAC bör användas sporadiskt, endast då det har konstaterats att det finns cyanotoxin i det inkommande vattnet, men det kräver en större kontroll av det inkommande råvattnet. GAC rekommenderas då den utför en konstant rening. GAC är känslig för en hög halt DOC i vattnet då filtret snabbt blir mättat och effekten av rening minskar då, därför rekommenderas en undersökning av halten DOC i vattnet. NF rekommenderas då den kan rena både intra- och extracellulärt toxin och då den inte kräver någon kontinuerlig backspolning. Vid användning av NF rekommenderas cross-flow teknik vilket minskar mängden material som ackumuleras på filterytan.