Professorsinstallation och föreläsning den 13 november

2014-10-29

25 nya professorer installeras vid en högtidlig ceremoni i universitetsaulan den 14 november, och dagen före håller Guiliano Di Baldassarre, ny professor i hydrologi vid institutionen för geovetenskaper, sin installationsföreläsning:

“Water and society: let’s talk about uncertainty!”
Torsdag den 13 november kl. 15.20 i sal IX


Giuliano di Baldassarre, Ytvattenmodellering

Min forskning är fokuserad på studier av hydrologiska processer. Redan de tidigaste beskrivna civilisationerna, såsom de som utvecklades på de bördiga flodslätterna intill Nilen och Indus, var beroende av tillgång till vattenresurser, vilka är avgörande för att ge försörjningsmöjligheter och skapa gynnsamma förhållanden för socioekonomisk utveckling. Genom att människor både drar nytta av vatten och brottas med vattenrelaterade katastrofer (översvämningar och torka) så påverkas den hydrologiska regimen genom dammbyggen, reservoarer, kanaler, skyddsvallar med mera. Mitt mål är att förstå det dynamiska förhållandet mellan vatten och människa genom att studera hur samhällen påverkar den hydrologiska regimen samtidigt som hydrologiska förändringar formar samhällen. Min forskning har fokuserats på tre huvudpunkter inom detta sammanhang: att förstå växelverkan mellan människor och vattensystem, att utforska möjligheter att nyttja den ökande tillgängligheten av fjärranalys- och globala data samt att skatta den inneboende osäkerheten förenad med all modellering.

News archive 2014

Last modified: 2023-04-24