Roger Herbert får närmare 5 miljoner kronor för att rena gruvvatten från sulfat

2022-03-03

Roger Herbert
Roger Herbert, universitetslektor i hydrologi, har fått närmare 5 miljoner kronor för projektet "Sulfatrening från gruvlakvatten – utveckling av fullskalig bioreaktoranläggning (SULFREM)".

195 miljoner till hållbar gruvinnovation

Nu startar 26 nya forsknings- och innovationsprojekt för ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den svenska gruv- och metallutvinnande industrin. Projekten är resultatet av innovationsprogrammet Swedish Mining Innovations årliga utlysning med finansiering från Vinnova. Totalbudgeten på 195 miljoner är mer än en fyrdubbling jämfört med förra året.

Roger Herbert är en av de som har fått tal del av finansieringen. Bakgunden handlar om att dagens strängare krav på sulfathalter i vatten som släpps till miljön. I det nya projektet kommer nya metoder att utvecklas för att rena gruvvatten från sulfat till halter som inte hotar akvatiska ekosystem.

Vilka föroreningar handlar det om och var i Sverige kommer metoden att testas? 

- Det är sulfat som renas och en fullskalig anläggning för sulfatrening kommer att byggas i Kiruna under 2023 - 2024.

Vilka effekter kan förorenat vatten ha på miljön?

- Det är inte ovanligt att malmbrytningen släpper ut relativt höga halter sulfat till miljön eftersom ämnet är mycket lösligt i vatten. Vatten som innehåller höga halter sulfat kan ha toxiska effekter på alger, akvatiska växter, och fisk. Forskarna har dock sett att vattnets hårdhet (som speglar kalciumhalten i vattnet) mildrar toxiciteten.  

Kan du förklara hur reningen går till?

- Tekniken baseras på en tidigareutvecklad metod för kväverening som utvecklades i NITREM-projektet (EIT RawMaterials 2018 - 2022). Genom att gynna förutsättningar för sulfatreduktion i en bioreaktor så reduceras sulfat till svavelväte. Svavelvätet sedan fälls som en metallsulfid som avskiljs från vattnet. Studien ska även undersöka om värdefulla metaller såsom koppar kan anrikas på detta vis och därmed gör reningen lönsam.

Läs pressmeddelandet på Vinnovas webbplats.

Frågor om projektet? Kontakta: 
Roger Herbert, universitetslektor i hydrologi
E-post: Roger.Herbert@geo.uu.se
Telefon:018-471 2266,  070-3258724

Frågor om innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation​?
Rebecca Hollertz, handläggare
+46 8 473 30 76
rebecca.hollertz@vinnova.se

Fakta om utlysningen

Swedish Mining Innovation delar ut medel varje år till ett antal forsknings- och innovationsprojekt, genom en öppen utlysning. Projekten ska adressera de utmaningar som definierats i en strategisk forsknings- och innovationsagenda framtagen av en bredd av branschrepresentanter. Ansökningarna bedöms i Vinnovas regi av en bedömarpanel bestående av oberoende nationella och internationella experter.

Hittills har man finansierat 237 projekt. Projekten bygger ofta på samverkan mellan stora industribolag, akademi och institut, mindre företag och startups, men även andra typer av organisationer. 72 projektansökningar kom in till utlysningen som stängde i november 2021. Finansiering har beviljats för totalt 12 förstudieprojekt, 13 fullskaleprojekt och 1 pilotprojekt (totalt 26 nya projekt).

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30