Stort anslag till forskning om klimatet och naturen

2023-06-02

Uppsala universitet får nu nya anslag för att forska om hur målen för klimatet och skydd av naturen ska kunna uppnås. Forskningsprogrammet, som totalt omfattar 22 miljoner kronor, genomförs i samverkan mellan forskare på Luleå tekniska universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Även företag och civilsamhället ska involveras.

"Det går att nå målen om vi samspelar bättre"

- Det känns både roligt och viktigt att vi får detta stöd till vår forskning. Det går att nå målen för klimatet och den biologiska mångfalden, men det förutsätter att samhällets olika strategier samspela bättre, så att det blir lättare och billigare att värna miljön, och svårare och dyrare att göra motsatsen, säger Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet, som kommer leda ett av delprojekten i programmet.

Programmet är tvärvetenskapligt uppbyggt och kommer inledningsvis att utvärdera och utveckla dagens strategier för klimat och biologisk mångfald. Här kommer man både att analysera de befintliga barriärer som hindrar genomförandet liksom möjligheterna att utveckla politiken . Såväl rättsliga ramar som politiska institutioner kommer att studeras. I ett delprojekt undersöks näringslivets förutsättningar, i ett annat civilsamhällets. Även attityder bland allmänheten ska kartläggas. Samlärande med aktörer är centralt i hela programmet.

Konkreta förslag till tjänstemän

Programmet kommer att ge tjänstemän konkret vägledning om hur målen för klimat och biologisk mångfald kan förenas i policybeslut och effektivt uppnås.

- Utöver den vetenskapliga publiceringen så är en viktig del av programmet att ta fram konkreta förslag till tjänstemän och politiska beslutsfattare om hur måluppfyllelsen som rör klimat och biologisk mångfald kan ökas. Seminarier, rundabordssamtal och populärvetenskaplig publicering är några av de kanaler som används.

Programmet finansieras av Naturvårdsverket, med projektledning på Luleå tekniska universitet.

För mer information kontakta:
Mikael Karlsson, universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling; Klimatledarskap
E-post: mikael.karlsson@geo.uu.se
Mobiltelefon: 070-3162722

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30