Stor satsning på forskning om giftfria kretslopp

2024-02-02

Förorenat avlopp

Naturvårdsverket har just annonserat sex projekt  som ska bidra till att förbättra myndigheternas förutsättningar för bedömning och hantering av risker med farliga ämnen.

Projekten ska ta fram kunskap som stödjer Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med att identifiera ändamålsenliga åtgärder så att utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen minimeras. Forskningsprojekten ska ta sig an frågor kring källspårning, spridningsvägar och biotillgänglighet av farliga ämnen i miljön.

LUVAL fick 2 av totalt 6 projekt. 

Fritjof Fagerlund får 4 791 750 kr för ”Praktiska modeller för spridning av PFAS från källzon till recipient”.

Sahar Dalahmeh får 4 999 995 kr för ”Förekomst och beteendet av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i slamgödslad åkermark”.

Läs mer på nedanstående länkar: 

Giftfria kretslopp

Stor satsning på forskning om havsbaserad vindkraft och giftfria kretslopp

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30