Ny rapport: Utmaningar för att möta ökade behov av metaller och mineral

2024-02-21

​​​​seminarium kring den nya rapporten från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Presentation och seminarium kring den nya rapporten från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Foto: Erika Ingvald/SGU.

Den gröna omställningen innebär kraftigt ökad efterfrågan på metaller och mineral. Idag kontrolleras tillgångarna av ett fåtal länder utanför Europa, främst Kina, Ryssland, Brasilien och Kongo. Men Sverige och andra länder i EU har stora möjligheter på området, inte minst genom rika malmfyndigheter. Huvudfrågan för projektet är hur Sverige och Europa på ett hållbart sätt ska säkerställa tillgången på metaller och mineral.

Vägval för metaller och mineral

Nu har den första av fyra delrapporter inom IVA-projektet "Vägval för metaller och mineral" släppts, där Erik Jonsson, adjungerad professor i Mineralogi, petrologi och tektonik har varit en av författarna. 

I rapporten sammanfattas en rad observationer kring förutsättningar och utmaningar, samt åtgärder som krävs för att säkerställa tillgången till metaller och mineral för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. En slutsats är att efterfrågan på metaller och mineral kommer att öka kraftigt, och att Sverige och det svenska gruvklustret spelar en viktig roll för att tillgodose behoven.

Punkter från rapporten: 

Förutsättningar att förhålla oss till

  • Efterfrågan på metaller och mineral kommer att öka kraftigt på global nivå. Återvinning och resurseffektivisering räcker inte för att möta behoven.
  • Vi befinner oss i en geopolitisk verklighet som skapar nya risker i de globala leveranskedjorna för metaller och mineral.
  • Det svenska gruvklustret med höga krav på hållbarhet ger en internationell konkurrensfördel.

Utmaningar att hantera

  • Viktiga värdekedjor från prospektering och gruvor till smältverk hotas av brist på kapital, kompetens och kunskap.
  • Europa har stora utmaningar vad gäller konkurrenskraften relativt många mineralrika länder.

Åtgärder som behöver vidtas

  • Nya samarbeten med mineralrika länder i hela världen kommer att krävas för att klara Europas försörjning av metaller och mineral.
  • Öka kunskapen om Kinas behov och strategier.
  • Utveckla metoder för att bättre integrera ökad hållbarhet i gruvindustrin. Detta kan samtidigt bidra till stärkt konkurrenskraft.
  • Ökad kompetens, forskning och innovation behövs i alla steg i värdekedjan.

Läs mer och ladda ner den nya rapporten: "Utmaningar för att möta ökade behov av metaller och mineral".

Du kan se seminariet från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) här: https://www.iva.se/hallbar-forsorjning-kritiska-ravaror
 

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30