Nytt forskningsprojekt undersöker miljögifter längs Sveriges Östersjökust

2014-06-26

Förra året utlyste Formas 21 miljoner kronor till forskning om effektivare sanering av förorenade områden, med målet att uppnå ett av riksdagens miljökvalitetsmål – en giftfri miljö.

Forskningsprojektet TREASURE vid Uppsala universitet har beviljats 7 miljoner kronor till att utveckla nya metoder för att uppskatta riskspridningen av miljögifter från så kallade fiberbankar utmed Sveriges Östersjökust, och tillhandahålla vetenskapligt grundade rekommendationer för sanering.

TREASURE står för Sanering av starkt förorenade sediment längs norra Östersjökusten för hållbar utveckling och levande kust och skärgård och leds av Professor Ian Snowball vid Institutionen för geovetenskaper. Projekt kommer att genomföras i samarbete med myndigheter (SGU och SGI), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Stockholms universitet och Lunds universitet.

Nyhamns sulfitmassafabrik år 1929Nyhamns sulfitmassafabrik år 1929, med vy mot Svartviks sulfitmassafabrik vid Ljungans mynning och Svartviks övre sågverk till höger. Sågverket impregnerade med pentaklorfenol vilket medförde att dioxiner och furaner kom att förorena området, men det är numera sanerat. Nyhamnsfabriken övergick till kemisk-teknisk produktion 1948. Fabriksbyggnaderna står fortfarande kvar på området som är herrelöst efter konkurs. Spridning har uppmätts av dioxiner, PCB och PAH samt metaller från kisaska. Sanering planeras av detta område samt intilliggande Essviks fabriksområde. Källa: Oskar Bladh, Krigsarkivet F nr. 696 http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1416-rapport.pdf

Läs mer:

Nyhetsarkiv 2014

Senast uppdaterad: 2023-04-24