Ulf Högström blir jubeldoktor

2015-05-28

Ulf Högström blir jubeldoktor vid promotionen på fredag 29 maj 2015.

Ulf började sin karriär på SMHI efter grundexamen vid Stockholms högskola 1957. Han arbetade där med ett projekt som avsåg spridning av radioaktiva luftföroreningar, som blev ett underlag för en doktorsavhandling vid Uppsala universitet 1964 och lade grunden för forskning om spridning av luftföroreningar vid SMHI. Efter disputationen i september detta år började Ulf en anställning som docent vid meteorologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Hans första vetenskapliga projekt där var en experimentell studie i Marsta av det atmosfäriska ytskiktet. Detta projekt följdes av en rad fältexperiment i olika delar av landet i anslutning till vindenergi-relaterad forskning och en fast mätstation upprättades på Gotland vid Näsudden. Under 1980-talet utvecklade Ulf, tillsammans med tekniker på institutionen, ett mycket känsligt instrument för turbulensmätning i fält, det så kallade MIUU-instrumentet. Forskningen av Ulf och hans grupp ledde till mycket grundläggande förståelse och beskrivning av turbulens i atmosfärens gränsskikt som i dag är central i många tillämpningar.

Med början 1995 inleddes en ny inriktning av forskningen, med syfte att studera växelverkan mellan hav och atmosfär, genom att en fältstation upprättades på ön Östergarnsholm öster om Gotland.  Ulf blev professor i meteorologi vid Uppsala universitet 1979 och emeritus 1997. Även som emeritus har Ulf framgångsrikt fortsatt med forskning. I ett internationellt projekt har han analyserat mätdata från olika havsområden (Stilla Havet, Medelhavet, Östersjön) för att beskriva effekten av olika typer av vågor på atmosfären.

Nyhetsarkiv 2015

Senast uppdaterad: 2023-04-24