Skillnad i synsätt mellan Nord och Syd hinder i klimatforskning

2017-01-04

Foto: Lars Edenius

Norra halvklotets dominans inom klimatforskningen och bristen på klimatforskare i syd kan utgöra ett hinder för utveckling och tillämpning av globala överenskommelser och nationella åtgärder.

Det är en slutsats som dras i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change, författad av tio ledande klimatforskare i syd tillsammans med forskare från Uppsala universitet och SLU i Sverige och brittiska forskare. Där rekommenderas också ett antal praktiska åtgärder i både nord och syd för att överbrygga klyftorna, särskilt satt i relation till ett brett fält av aktörer på global, regional och nationell nivå.

I november möttes världsledare i Marrakech för en konferens kring FN:s ramverkskonvention om klimatförändringar. Mötet syftade till att ytterligare implementera 2015 års Parisavtal, som framhåller en omvänt närmande till de utsläppmålen i länder som hade egna nationellt beslutade bidrag. En av medförfattarna, professor Saleemul Huq, International Centre for Climate Change & Development i Bangladesh och en ledande ledamot av klimatpanelen IPCC, säger att som en konsekvens av klyftan mellan nord och syd ”kan länder i syd ha en begränsad förmåga att å ena sidan ställa evidensbaserade frågor kring huruvida de nordliga nationernas bidrag är rättvisa och, å andra sidan, acceptera ställningstaganden som framlagts av nordliga nationer motiverade av deras forskning och som i syd kan uppfattas som gynnande de nordliga nationernas särintressen”.

– Förståelsen av lokala sammanhang underlättas när forskning leds av forskare från ett land som är relevant för utredningen. Detta kan vara nödvändigt om vetenskapliga resultat ska ses som inkluderande och reflektera sociopolitiska och kulturella förhållanden, och därigenom uppmuntra beslutsfattare att omsätta resultaten i lokalt känslig politik och praktik, säger Richard Smithers från miljökonsultföretaget Ricardo Energy & Environment. Han är en av två huvudförfattare och expert på nationell miljöplanering, och är särskilt bekymrad över att de sydliga länderna inte har den vetenskapliga basen för att hantera klimatförändringar:

En av projektledarna och medförfattare, docent Grzegorz Mikusinski från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), har tidigare samarbetat med forskare i Indien och Nepal.

– En del praktiska åtgärder har redan genomförts för att överbrygga forskningsklyftan mellan nord och syd på ett hållbart sätt. Men trots ansträngningarna att ta itu med problemet, utvecklas förbättringarna i slowmotion. Så vi förespråkar att de praktiska åtgärder som vi har identifierat bör genomföras kraftfullare för att driva på ett paradigmskifte från en nordligt dominerad forskningskultur, som ligger till grund för klyftan, och till en som stöder rättvis medverkan av sydliga forskare i den vetenskapliga utvecklingen, säger han.

– Slutligen bör man komma ihåg att de sydliga länderna kan ha större behov av socioekonomiskt stöd till och utveckling av fundamentala begränsningar av förmågan att meningsfullt engagera sig i vetenskapliga strävanden. Det är bara utveckling av nationell kapacitet som så småningom kan göra syd jämbördigt med sina nordliga partner, säger dr Malgorzata Blicharska, huvudförfattare från Uppsala universitet.

läs artikeln här:

Blicharska, M.; Smithers, R.J.; Kuchler, M.; Agrawal, G.K.; Gutiérrez, J.M.; Hassanali, A.; Huq, S.; Koller, S.H.; Marjit, S.; Mshinda, H.M.; Masjuki, H.H.; Solomons, N.W.; Van Staden, J. and Mikusiński, G. (2017). Steps to overcome the North-South divide in research relevant to climate-change policy and practice. Nature Climate Change 7. DOI: 10.1038/NCLIMATE3163

kontaktpersoner:

Grzegorz Mikusinski, grzegorz.mikusinski@slu.se, tel. 070 7756161

Malgorzata Blicharska, malgorzata.blicharska@geo.uu.se, tel. 076 8226616

Läs mer om forskningen inom Naturresurser och hållbar utveckling vid Uppsala universitet


Nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2023-04-24