Karin Högdahl och Erik Jonsson deltar i ett nytt H2020-projekt

2017-11-06

Institutionen för geovetenskaper är med i ett unikt internationellt samarbetsprojekt med deltagare från indiustrin, akademin och statliga myndigheter -  X-MINE!

Genom det treåriga H2020-projektet X-MINE har EU-kommissionen beviljat forskningsmedel till ett internationellt konsortium bestående av 14 organisationer för forskning och utveckling av ny och innovativ instrumentering för analys av borrkärnor, 3D-modellering och utveckling av metoder för en effektivare sortering av malm och gråberg. X-MINE startade tidigare i år med en Kick-off hos VTT i Finland där projektledningen är placerad.. Från Sverige deltar Karin Högdahl och Erik Jonsson från Uppsala universitet tillsammans och SGU och ett antal aktörer inom gruvindustrin. Ambitionen är att projektet ska bidra till att miljöbelastningen inom mineralhantering från transport, anrikning och utvinning av både ädel- och basmetaller minskar och i slutänden sänka kostnaden för varje andel utvunnen metall.

De gruvor som ingår i projektet skiljer sig åt både beträffande malmtyp, geologisk bildning, storlek och produktion, och baserat på de olika bolagens behov kommer forskning och teknikutveckling att platsanpassas. Inom X-MINE ska mobil utrustning för snabb XRF-baserad djupanalys och tomografi av borrkärnor i fält att utvecklas, och apparatur för effektiv separering av sidoberg från malm av olika koncentration att konstrueras.

För att öka förståelsen av den geologiska utvecklingen och malmernas påverkan av tektoniska processer kommer Uppsala universitet i nära samarbete med gruv- och sensorinsudstrin och SGU att upprätta geologiska modeller i 3D-4D över malmförande områden i olika skala, och av malmernas geometri och förhållande till sidoberget. Detaljerade mineralogiska och geokemiska undersökningar kommer även att utföras. 3D-4D-modellerna kommer att integreras och korreleras med den nya analysmetodik som utvecklas inom projektet.

Projektet finansieras av H2020 - det största av EU:s forsknings- och innovationsprogram som under en 7-årsperiod mellan 2014 och 2020 har en budget på nära 80 miljarder Euro att dela ut till olika projekt – samt av de ingående organisationerna och av privata investeringar som de erhållna medlen kommer att attrahera. Den totala budget för X-MINE under de tre år projektet löper är € 11,9 miljoner varav EU bidrar med € 9,3 miljoner.

Besök oss gärna och följ projektet på www.xmine.eu

Deltagare i projektet:  Uppsala universitet, Orexplore AB, Sveriges geologiska undersökning, Lovisagruvan AB, och Bergskraft, övriga länder och organisationer är Finland (VTT Oy, Advacam Oy), Polen (Antmicrp Sp z o. o.), Bulgarien (Assarel Medet Jsc.), Tjeckien (Advacam s.r.o.), Grekland (Hellas Gold S.A.), Cypern (Hellas Copper Mines Ltd), Rumänien (Institutul Geologic Al Romaniei) och Australien (Swick Mining Sevices Ltd).

För mer information kontakta:

Karin Högdahl, Uppsala universitet, karin.hogdahl@geo.uu.se, Tel: +46 70 652 5951

Projektledare: Janne Paaso, VTT, Finland, janne.paaso@vtt.fi , Tel. +358 20 722 2145, mobil: +358 40 070 7052

Kommunikatör: Stefan Sädbom, Bergskraft, stefan.sadbom@bergskraft.se , Tel: +46 70 27 327 87


Nyhetsarkiv 2018

Senast uppdaterad: 2023-04-24