Bättre prognoser gör vindkraftverken mer effektiva

2022-06-10

Ett nytt vindkraftprojekt, Flow, har just beviljats 60 miljoner kronor. 

flow

vindkraftsverk till havs
Vindkraftverk finns både på land och till havs och kommer i framtiden nå upp till 400 meters höjd vilket kan jämföras med Eiffeltornet som har en höjd på 330 meter.

60 miljoner kronor till FLOW

Ett nytt vindkraftprojekt, har just beviljats 60 miljoner kronor av Horizon Europe inom programmet ”Physics and aerodynamics of atmospheric flow of wind for power production”.

Projektets mål är att utveckla nya kreativa metoder för att göra bättre prognoser av vindkraftproduktion. Metoderna ska appliceras på morgondagens större vindturbiner som sträcker sig högre upp i atmosfären för att i slutänden kunna öka vindkraftverkens produktivitet och få ner energikostnaden.

Projektet FLOW kommer att samarbeta med olika företag (VESTAS, SGRE, GE, DNV och EDF) inom vindkraftsindustrin, vilket säkerställer att metoderna som kommer utvecklas kommer tillämpas i industrin och därigenom komma att få en bredare användning inom Europa.

stefan ivanell
Stefan Ivanell, professor i vindkraft, berättar mer om projektet.

Stefan, förklara lite enkelt vad ni hoppas att uppnå?
Vi vill utveckla förståelsen för de fysikaliska fenomen som blir allt viktigare när turbinerna och parkerna blir större och interagerar allt mer med atmosfären. Vi kommer att använda oss av den senaste teknologin inom området och arbeta med mycket avancerade beräkningar. Baserat på den nya kunskap som framkommer i projektet kommer vi att utveckla metoder som tar bättre hänsyn till dessa fysikaliska fenomen och som är tillräckligt snabba för att industrin ska kunna använda dessa metoder i sitt dagliga arbete.

Vad är skillnaden mellan vindkraft till havs och på land?
Förutsättningarna är olika. På land har marken, skogen och kullarna påverkan på vinden och förutsättningarna kan variera lokalt när det gäller t.ex. turbulensnivåer, vindhastighet och vindprofilens utseende. Till havs varierar inte förutsättningarna lika mycket, men där finns det andra fenomen som t.ex. lågt belägna jetströmmar, så kallade low level jets, som är relativt vanliga i Östersjön och behöver inkluderas i beräkningarna. Samtidig påverkar de allt fler och större parkerna både varandra om de är placerade i närheten av varandra, inom några mils avstånd och de interagerar samtidigt med atmosfären.

I båda fallen så påverkar förutsättningarna både elproduktion och belastning och eftersom både turbiner och parker blir större så behöver vi bättre förstå olika fysikaliska fenomen och hur stor påverkan dessa får i olika situationer.

Blir det vanligare att vindkraftsverken flyttar ut till havs?
Vi håller på att ställa om hela energisystemet och vindkraften kommer att få en mycket stor betydelse och andel i systemet så vi kommer behöva bygga både på land och till havs. Just nu är det stort fokus på etablering till havs där mycket stora parker kommer etableras under kommande år. 

När kommer era resultat?
- Projektet löper under fyra år men resultaten kommer att synas kontinuerligt. Vi börjar med att skapa en databas av simuleringar och modeller, så kallade high fidelity modeller, och vi använder både befintlig data från tidigare mätningar vi utfört samtidigt som vi gör nya mätningar både på land och till havs. Baserat på dessa mätningar kommer vi sedan att analysera vilka aspekter som har störst påverkan och betydelse för elproduktionen och belastningen i framtidens vindparker när turbinerna och parkerna blir större. Baserat på detta kommer vi slutligen att utveckla och kvalitetssäkra nya, mer effektiva metoder och snabbare beräkningstider och prognoser.

För mer information kontakta:
Stefan Ivanell
E-post: stefan.ivanell@geo.uu.se
Telefon: 018-471 8360

Fakta
Projektet FLOW drivs av Danmarks tekniska universitet och Uppsala universitet tillsammans med flera övriga partners och projektet har nyligen beviljats 60 miljoner kronor av Horizon Europe inom programmet ”Physics and aerodynamics of atmospheric flow of wind for power production”. Projektet pågår i fyra år, mellan 2022-2025.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30