Torka utan motstycke förvärrar ojämlikheterna i södra Afrika

2022-12-22

En del av Theewaterskloof-dammen, nästan tom 2018, visar trädstubbar och sand som vanligtvis är nedsänkt av dammens vatten.

En ny studie publicerad i tidskriften Nature Climate Change har visat att torka förväntas förvärra ojämlikheterna i samhällen i södra Afrika.

Flera regioner, inklusive Brasilien, Kalifornien, Kina, Spanien och södra Afrika, har upplevt svårare torka på grund av antropogena klimatförändringar, och riskerar att drabbas av allt svårare torka i framtiden. Snabb urbanisering i den globala södern har också satt press på städernas vattenförsörjning. Den återkommande vattenbristen i städerna orsakas inte bara av klimatförändringar utan också av hur samhället hanterar vattenresurser och agerar under torra perioder.

En forskargrupp med kollegor vid Uppsala universitet och Manchester University har utvecklat ett scenario som visar möjliga effekter av en framtidstorka i Maputo, Moçambique, en stad där vissa samhällsgrupper lider betydligt mer än andra av torka. Forskarna kombinerade en analys av Maputos torka 2016–2018 och Kapstadens torka 2015–2017, insikter från samhällseffekter av torka i andra städer världen över, historiska klimatdata och framtida klimatscenarion. Resultatet visar att en framtidstorka i Maputo förväntas leda till vattenransonering, som i sin tur förvärrar befintliga ojämlikheter: hushåll som redan har begränsad tillgång till vatten kommer sannolikt att påverkas mest. Andra effekter inkluderar krav för kvinnor att hitta alternativa vattenkällor, risker för vattenburna sjukdomar och osäker livsmedelsförsörjning.

Författarna påpekar att om åtgärder mot torka inte tar hänsyn till samhällets ojämlikheter, är risken att de tar itu med torkans effekter snarare än torkans underliggande orsaker, och därigenom vidmakthålls en ohållbar och orättvis vattenförbrukning och vattenhantering.

Läs artikeln här: "Unprecedented droughts are expected to exacerbate urban inequalities in Southern Africa". 

För mer information kontakta:
Giuliano Di Baldassarre, professor i miljöanalys 
E-post: Giuliano.Dibaldassarre@geo.uu.se
Telefon: 018-471 7162

Gabriele Messori, professor i meteorologi
E-post: gabriele.messori@geo.uu.se
Telefon: 018-471 2588

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30