Lina Mtwana Nordlund invald i expertpanel för global havsövervakning

2023-01-19

Lina Mtwana Nordlund
Lina Mtwana Nordlund, universitetslektor i naturresurser och hållbar utveckling, Institutionen för geovetenskaper. 

Lina, du har just blivit invald i en global expertpanel som utvecklar övervakningen av våra hav. Kan du berätta lite mer?
- Ja, jag har blivit invald i en expertpanel som leder, utvecklar och koordinerar havsmiljöövervakningen globalt. Jag är en del av biologi- och ekosystempanelen, en av tre expertpaneler inom Global Ocean Observation System (GOOS) som är ett program som leds av Intergovernmental Oceanographic Commission of the United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (IOC-UNESCO). De andra två panelerna är biogeokemipanelen samt fysik och klimatpanelen, och vi samarbetar för att stödja GOOS arbete med att förstå havet bättre.

Vilken betydelse har dessa expertpaneler?
- Livet på jorden är beroende av havet. Det är väldigt viktigt att förstå hur haven och alla arter som lever i haven mår, eftersom de har en mycket stor betydelse för vårt välbefinnande och våra ekonomier. Till exempel så förser havet mer än 3 miljarder människor med mat och försörjning, och har hjälpt till att upprätthålla det stabila klimat som vi har haft de senaste tusentals åren.

Syftet med dessa expertpaneler är att leda och stödja internationella, regionala och nationella grupper som arbetar med havsmiljöövervakningsprogram, men även regeringar, FN-organ, forskningsinstitutioner och individuella forskare. Vi tar fram underlag och föreslår bland annat vad, var och när vi ska mäta olika saker i havet (allt från temperatur till bakterier och valar), samt hur vi kan göra det så att datan som samlas in är jämförbar över hela jorden. Till exempel, vilken data behövs för att FN:s panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES)  och Förenta nationernas klimatpanel (IPCC) ska kunna dra så bra slutsatser som möjligt och få en bättre uppfattning om hur våra ekosystem i havet mår och förändras?

Datainsamling i Zanzibar
Datainsamling i Nungwi, Zanzibar av The Indo-Pacific Seagrass Network.
Foto: Lina Mtwana Nordlund.

Hur många experter arbetar där och vilken slags expertis finns det?
- Vi är omkring 25 personer som sitter i biologi- och ekosystempanelen. Det är experter från hela världen och vi har olika kompetens för att täcka in olika typer av ekosystem och biologiska grupper, så kallade Essential Ocean Variables. Det finns även experter inom datahantering och policy. 

Vad blir din roll?
- Jag är med och stödjer arbetet för att utveckla havsmiljöövervakning i stort, men mitt fokus är på sjögräs, som är en av de så kallade Essentiell Ocean Variables. Sjögräs är en grupp växter i havet som bildar stora ängar som har många värden för både oss människor och naturen. Jag är tillsammans med Emmett Duffy ansvarig för att utveckla, samordna och skapa partnerskap inom miljöövervakningen av sjögräs globalt. Vi utvecklar sjögräsmiljöövervakningen tillsammans med forskare och andra experter, genom att ta fram underlag för vad som ska mätas, undersöka hur det ska göras och var och när det ska göras. Fördelen med att alla mäter samma sak på samma sätt är att vi sedan kan jämföra över hela jorden. Vi kan lära oss av varandra och ta fram modeller och olika framtidsscenarion som kan hjälpa oss att planera för framtiden.

Kommer vi att kunna följa arbetet?
- Allt som vi tar fram inom panelen är öppet för allmänheten. Vi skriver bland annat artiklar och producerar specifikationsmallar, vi presenterar vår output bland annat på GOOS hemsida, och vi förekommer i många olika sammanhang som rör havsmiljöövervakning såsom COP15, olika FN sammanhang, på konferenser etc.  

För mer information kontakta Lina Mtwana Nordlund
E-post: lina.mtwana.nordlund@geo.uu.se
Telefon:018-471 8440
Mobiltelefon: 070-1679981
Se profilsida.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30