Europeiskt samarbete gör det lättare att förutsäga framtidens klimat

2023-05-02

Östergarnsholm
Etableringen ACTRIS ERIC är resultatet av ett långsiktigt arbete av flera europeiska länder för att skapa en hållbar infrastruktur som stöder atmosfärs- och klimatforskning. ACTRIS öppnar dörrarna för forskare, näringsliv och länder att få tillgång till viktig information om atmosfärens tillstånd, att ta del av de bästa forskningsplattformarna i Europa och att stödja beslutsfattande med all nödvändig vetenskaplig expertis. Forskningsstationen Östergarnsholm, som är en del av ICOS (Integrated Carbon Observation Systems) kommer att expandera och ingå i nätverket.
Foto: Stefan Osterwalder.

Toppmodern forskningsinfrastruktur och internationellt samarbete

Europeiska kommissionen har fattat ett efterlängtat beslut om att inrätta forskningsinfrastrukturen för aerosoler, moln och reaktiva spårgaser (ACTRIS) som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, (European Research Infrastructure Consortium (ERIC). 17 länder samlar nu sina resurser för att öppna tillgången till ett brett spektrum av mättekniker, tjänster och resurser inom atmosfärsvetenskap.
Beslutet om inrättande av ACTRIS ERIC och stadgarna har nu offentliggjorts i EU:s officiella tidning.

Finland kommer att vara värd för ACTRIS ERIC och hantera den övergripande samordningen av ACTRIS medan Italien kommer att hantera tillgången till ACTRIS olika tjänster, i enlighet med stadgarna.

- Detta beslut innebär att ACTRIS olika anläggningar nu kan fungera tillsammans som en juridiskt erkänd organisation", säger Eija Juurola, tillförordnad föreståndare för europeiska ACTRIS. Beslutet kommer vid en viktig tidpunkt eftersom övergången till en kontinuerlig drift av infrastrukturen redan sker och synergierna mellan forskare och näringsliv ständigt utvecklas. Med sin nya status som ERIC är ACTRIS nu juridiskt erkänd som en europeisk forskningsinfrastruktur vilket ger ACTRIS en stabil juridisk struktur.

Anna Rutgersson, professor i meteorologi är engagerad i samarbetet.
- Vår nuvarande mätstation Östergarnsholm finansieras idag via ICOS men den kommer att ingå i den europeiska foskningsinfrastruktuuren och blir en ACTRIS-station. Infrastrukturen kommer att ge kontinuerliga data av relevans för aerosoler, moln och reaktiva spårgaser, detta blir ett viktigt komplement till de befintliga mätningarna som fokuserar på att beskriva kolcykeln och havens upptag/utsläpp av växthusgaser. Kombinationen av dessa mätsystem ger värdefulla verktyg för att kunna förstå drivkrafterna bakom klimatförändringar och luftföroreningar.

För mer information kontakta: Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper.
E-post: Anna.Rutgersson@met.uu.se
Telefon: 018-471 2523
Mobiltelefon: 070-1679044

Läs mer om ACTRIS – the Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure på UU:s webb: https://www.uu.se/forskning/forskningsinfrastruktur/internationella-forskningsinfrastrukturer-dar-uppsala-universitet-medverkar/actris

Fakta:

ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gas Research Infrastructure) inrättades som en europeisk forskningsinfrastruktur för att underlätta klimatforskningen genom att ge vetenskap, industri och offentliga myndigheter tillgång till ett brett utbud av högkvalitativa data, tekniker, tjänster och resurser och för att främja spetsforskning och internationellt samarbete inom atmosfärisk forskning. ACTRIS påbörjade sin resa mot ACTRIS ERIC redan 2011 och har sedan dess gjort viktiga vetenskapliga och tekniska framsteg som lett till en djupare förståelse för drivkrafterna bakom klimatförändringar och luftföroreningar. Observationer av den rumsliga och tidsmässiga variationen hos kortlivade atmosfäriska beståndsdelar (aerosol, moln och reaktiva spårgaser) vid 80 fältforskningsstationer i och utanför Europa under mer än ett decennium har givit unika insikter i effektiviteten av de politiska beslut och åtgärder som syftar till att minska utsläppen i Europa.

ERIC står för European Research Infrastructure Consortium, ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur. Konsortiet utgör en juridisk enhet som bildats genom en särskild EU-förordning för att underlätta inrättandet och driften av forskningsinfrastrukturer av europeiskt intresse. Ett ERIC ger forskningsinfrastrukturer status som juridisk person i alla EU:s medlemsstater. Medlemmarna i denna internationella organisation är de länder som bidrar vetenskapligt och ekonomiskt till konsortiet.

Hundratals forskare över hela världen, men även användare från den privata sektorn, har fått tillgång till de olika plattformar som ACTRIS erbjuder (fältforskningsstationer, atmosfäriska simuleringskammare) för att utföra nya vetenskapliga experiment, utveckla nya instrument eller utbildas i ny mätteknik. Varje år använder över 5000 användare i cirka 50 länder i världen data från ACTRIS för sin forskning, vilket möjliggör tillförlitliga prognoser rörande atmosfären, däribland varningar för farligt väder och hälsovådlig luftkvalitet samt långsiktiga klimatförändringar.

ACTRIS olika anläggningar utgör tillsammans den största atmosfäriska forskningsinfrastrukturen i världen. ACTRIS erbjuder sina användare öppen tillgång till instrument, expertis, utbildningsmöjligheter och FAIR3 datahanteringstjänster. Alla användare, oavsett organisatorisk tillhörighet, expertområde eller verksamhetsområde, kan dra nytta av ACTRIS öppna tjänster för åtkomst av forskningsinfrastrukturen. ACTRIS syftar till att öka spetskompetensen för observationer och forskning rörande jordsystemet genom att tillhandahålla information och kunskap som syftar till att utveckla hållbara lösningar på samhällets behov.
Alla ACTRIS olika tjänster är tillgängliga via http://www.actris.eu.

ACTRIS Sverige
ACTRIS Sverige är en nationell forskningsinfrastruktur för observationer av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar med stöd av Vetenskapsrådet sedan 2022. Sverige är ett av de 17 länder som är med och grundar ACTRIS ERIC. ACTRIS Sverige samlar fem svenska lärosäten och SMHI för att bygga upp och driva ACTRIS vid fem fältforskningsstationer och en mobil plattform.

Lunds universitet är värdorganisation som även ansvarar för ACTRIS i Hyltemossa i Skåne. Stockholms universitet ansvarar för ACTRIS vid stationerna Norunda i Uppland och Zeppelin på Svalbard. ACTRIS är redan etablerat vid dessa tre stationer sedan ett antal år tillbaka. ACTRIS Sverige ska etablera observationer av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar vid ytterligare två stationer i Sverige genom sina parter Sveriges lantbruksuniversitet för Svartberget i Västerbotten och Uppsala universitet för Östergarnsholm på Gotland.

Läs mer på: https://www.icos-sweden.se/

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30