Nytt projekt omvandlar vibrationer till elektricitet

2024-01-26

Magdalena Kuchler, universitetslektor i naturresurser och hållbar utveckling och Christian Schiffer, forskare i geofysik har beviljats 2,7 miljoner kronor för projektet "Harvesting Energy from Natural and Anthropogenic Vibrations" från det svenska forskningsrådet Formas inom ramen för "Sustainable Development Goals Collaborative Funding Call 2023".

Projektet fokus är den ökande efterfrågan på hållbara energilösningar i samband med klimatförändringarna. Att omvandla energi från vibrationer till elektricitet är ett väletablerat koncept med omfattande forskning och tillämpning. Vissa länder utnyttjar redan den här sortens energin via vibrationer i broar, gångbanor och järnvägar för att generera elektricitet. Tekniken används emellertid främst i ekonomiskt välmående storstäder som har flera olika sorters elkällor. Att utvinna energi från geologiska och industriella vibrationer, t.ex. seismisk aktivitet, är däremot mindre utforskat och kräver mer forskning för att man ska kunna utnyttja dess betydande potential.

Hur kommer det sig att detta område inte har undersökts tidigare?

- Även om energiomvandling från vibrationer till elektricitet är väl utforskat och har tillämpats, särskilt i rika länder, är det fortfarande underutnyttjat i mindre välbärgade länder. Det är främst rikare städer som drar nytta av denna teknik och de använder vibrationer från broar, gångvägar och järnvägar för att driva olika slags elektriska anordningar som exempelvis trafikljus. Fattigare regioner skulle kunna dra stor nytta av att utnyttja geologiska och industriella vibrationer, t.ex. seismisk aktivitet, för elproduktion, men det saknas grundläggande forskning och utveckling inom just detta område.

Antropogena vibrationer är människoskapade vibrationer, som från tåg eller maskiner, men hur är det med naturliga vibrationer?

- Naturliga vibrationer uppstår av naturliga orsaker, t.ex. jordbävningar, vulkanutbrott, vattenrörelser, jordskred eller vind.

Hur länge kommer projektet att pågå och när kan vi förvänta oss några resultat från er forskning?

- Projektet är planerat att pågå i två år och forskningskonsortiet räknar med att vi kommer att få preliminära resultat redan inom det första året.

Projektet är en del av ett större konsortium med forskare även från Chile och Norge. Det övergripande syftet är att utforska potentialen i att utnyttja energi från naturliga och antropogena vibrationer med fokus på två tekniker: piezoelektriska och elektromagnetiska energiskördare.

Genom att omvandla mekaniska vibrationer till elektricitet syftar projektet till att skapa en innovativ och skalbar lösning för ren och hållbar energi, särskilt i utvecklingsländer. Mer specifikt syftar projektet till att förbättra levnadsvillkoren i en chilensk stad genom att tillhandahålla ren energi för skolbelysning och laddningsstationer. Slutligen, genom att koncentrera sig på social implementering, anpassar sig projektet till de globala målen och strävar efter att använda sig av prisvärda och rena energilösningar för en hållbar utveckling.

Forskargruppen vid Uppsala universitet, som består av Kuchler, Schiffer och en postdoktor, kommer främst att fokusera på att undersöka och karakterisera olika vibrationskällor och undersöka genomförbarheten, tillämpningen och det socioekonomiska värdet av dessa elkällor i fattiga samhällen.

Läs nyheten på Uppsala universitet. 

För mer information kontakta:

Magdalena Kuchler, universitetslektor i Naturresurser och Hållbar utveckling
vid Institutionen för geovetenskaper
E-post: magdalena.kuchler@geo.uu.se
Telefon:018-471 6885
eller
Christian Schiffer, forskare i geofysik vid Institutionen för geovetenskaper
E-post: christian.schiffer@geo.uu.se
Telefon:018-471 2385

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30