Forskare kraftsamlar för att rädda sjägräsängarna

2024-02-08

English: A seagrass meadow. Florida Keys National Marine Sanctuary.

Sjögräs, havets prärier, spelar en viktig roll i våra hav genom att lagra kol i havsbotten, öka biodiversiteten, filtrera vatten och minska kusterosion. Trots deras betydelse för oss människor och marint liv har sjögräsets utbredning minskat över hela Europa, vilket kräver ökad satsning på bevarande och restaurering. Förnyade initiativ pågår för att “återuppliva” dessa ängar och bidra till kampen mot klimatnödläget och biodiversitetskrisen. Dock hindrar betydande kunskapsklyftor framstegen och understryker behovet av att snabbt fylla dessa kunskapsluckor för att sjögräs effektivt ska kunna bidra till återuppbyggnaden av marint liv. Utmaningen ligger i att identifiera de mest prioriterade forskningsfrågor i en situation med begränsade resurser.

För att identifiera de viktigaste frågorna som behöver besvaras för att förbättra bevarandet och restaureringen av sjögräsängar över hela Europas kontinent bildades en panel för att ge en internationell synvinkel på de viktigaste områdena för sjögräsforskning. Detta nyskapande projekt, lett av universitetslektor Lina Mtwana Nordlund (Uppsala universitet) och universitetslektor Richard Unsworth (Swansea University & Project Seagrass), stöddes av det Horizon 2020-finansierade projektet EuroSea i samarbete med Global Ocean Observing System, IOC-UNESCO. Inledningsvis samlade forskarna in nästan 300 frågor om sjögräsbevarande som lämnats in av sjögrasexperter från universitet, myndigheter, industrisektorn och miljöorganisationer över hela Europa. En panel med 35 forskare från 18 europeiska länder samlades sedan för att identifiera de 100 mest betydelsefulla frågorna för att främja sjögräsforskning, miljöövervakning och bevarande.

Dessa 100 frågor kommer att publiceras den 9 februari i en ledande tidskrift från New Phytologist Foundation kallad 'Plants, People and Planet'. Studien visar hur viktiga dessa marina livsmiljöer är i kampen mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, och belyser regionala skillnader i finansiering av vetenskap och visar behovet av mer samarbetsinriktad och tvärvetenskaplig sjögräsforskning över hela kontinenten och planeten. Huvudförfattare Lina Mtwana Nordlund sa: "Vi som forskarsamhälle tror att arbetet med att besvara dessa 100 prioriterade frågor kommer att placera europeiska sjögräs på en positiv bana för återhämtning och förbättra möjligheterna för dessa livsmiljöer".

Richard Unsworth från Swansea University och Chief Scientific Officer för den marina bevarandeorganisationen Project Seagrass betonade behovet av att alltmer fokusera marina forskningsinsatser på bevarande och återställning så att praktiska lösningar kan utvecklas för att vända den degraderade tillståndet för våra europeiska kustområden.

Studien betonar hur en inkluderande, internationell övning kan användas för att identifiera olika forskningsfrågor. Som ledande paneldeltagare i projektet sa Dr Sieglind Wallner-Hahn (Uppsala universitet): "En av de mest betydande delarna i denna studie är den höga graden av inklusivitet av partners från alla hörn av kontinentala Europa, en utmaning är att säkerställa att sådana partners kan spela en roll i att besvara dessa frågor och säkra en framtid för sina lokala sjögräsängar".

En annan paneldeltagare, Prof Jim Bull (Swansea University), sa: "Mitt arbete är lösningorienterat och behöver direkt adressera de utmaningar som marinbiologer och bevarandeexperter står inför över hela Europa. En styrka hos dessa frågor är deras tvärvetenskapliga innehåll och ett godkännande av behovet att samla forskare från olika bakgrunder för att hitta kunskapen som behövs för att återuppliva våra europeiska hav."

Sammanfattningsvis ger denna artikel en bra introduktion till hur kunskapen om sjögräs utvecklas och dess betydelse, omfång och djupet av den forskning som behöver adresseras. Vi förväntar oss att produktionen av denna uppsättning frågor kommer att stödja framtida forskning och hjälpa till att stötta finansieringsprioriteringar.

Artikeln kan läsas här: https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppp3.10486

Här finns en intervju med Lina Mtwana Nordlund på Natursidan: Forskare går samman för att bevara sjögräsängar.

För mer information kontakta Lina Mtwana Nordlund

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30