Torskprojektet ReCod i full gång

2021-04-28

ReCod - utsättning av småtorsk i Östersjön

Små torskyngel
Klicka på bilden eller gå till Youtube för att se småtorskarna som ska sättas ut i havet: https://youtu.be/EpMDVgdiT2o

Idag finns bara ett fåtal platser i Östersjön med de syre- och salthalter som krävs för att torsken ska lyckas med sin reproduktion; förutsättningar som gör det svårt för ett överfiskat och försvagat bestånd att återhämta sig. Projektet ReCod startade hösten 2020 och ligger under Blått Centrum Gotland som arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet - med fokus på Gotland. 

ReCods utsättning av småtorsk i Östersjön ska testa om det går att hjälpa torsken förbi det sårbara äggstadiet och därmed öka antalet småtorskar i havet. ReCod genomförs av BalticWaters2030 i nära samarbete med Blått Centrum Gotland och även Sportfiskarna är samarbetspartner i projektet. 

Omfattande provfisken och provtagningar kommer att genomföras på utsättningsplatserna under projektets gång. Förhoppningen är att projektet ska ge ny kunskap och nya verktyg i arbetet för att rädda Östersjötorsken.

Projektet är ett forskningsprojekt för att svara på frågan om det går att sätta ut torsklarver som överlever till vuxen storlek. Om det visar sig fungera så kan metodiken skalas upp och bidra till att återuppbygga Östersjöns torskbestånd. Men utsättningar ska inte ses som en långsiktig lösning utan miljöproblemen i Östersjön måste åtgärdas och fisket måste få en långsiktigt hållbar förvaltning.

Läs mer under Blått Centrum Gotland.

Se ett klipp från TV4: Konstgjord befruktning kan bli Östersjötorskens räddning.  

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30