Säljstopp för fossildrivna bilar ger effekt först om några decennier

2021-05-27

Tre forskare från Uppsala universitet och Chalmers har undersökt effekten av ett förbud mot nya fossildrivna bilar. Dagens förslag, att förbjuda försäljning av nya bilar som drivs av bensin och diesel år 2030 räcker inte om vi ska nå upp till Sverige klimatmål, säger forskarna. 

Trafikstockning
Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram förslag på hur ett förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar ska genomföras och utredningen lämnas in i juni i år. En ny studie visar att ett förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ger kraftigt minskade koldioxidutsläpp men den totala effekten av en utfasning av ”fossilbilar” dröjer dock till mitten av århundradet. 

Tre forskare från Uppsala universitet och Chalmers har nu undersökt effekten av ett förbud mot nya fossildrivna bilar som drivs av förbränningsmotorer. Dagens förslag, att förbjuda försäljning av nya bilar som drivs av bensin och diesel år 2030 räcker inte om vi ska nå upp till Sverige klimatmål, säger forskarna. Sveriges klimatmål anger att utsläppen från transporter ska minska med 70% till 2030 och behöver nå noll år 2045 för att bidra till netto-noll målet samma år för hela samhället.

Räcker inte för att nå miljömålen

Forskarnas slutsats är att en snabb övergång till elfordon i Sverige definitivt kommer att minska utsläppen oerhört mycket vilket bidrar till stora klimatvinster, men det kommer inte att räcka för att nå klimatmålen. Det som skulle krävas för att nå målen är antingen att förbudet tidigareläggs eller att vi ökar vår användning av biobränsle. Simon Davidsson Kurland, universitetslektor i energiomställning vid institutionen för geovetenskaper är en av författarna bakom studien.

Hur har ni kommit fram till dessa slutsatser?

- Vi har tagit fram en modell som utforskar fordonsflottans utveckling över tid både före och efter det att elbilar tar över personbilsmarknaden i Sverige. En viktig detalj är att bilarnas livslängd ger en tröghet i systemet, vilket leder till att bensinbilar kommer finnas kvar långt efter 2030. Koldioxidutsläppen från fordonsflottan har sedan beräknats med en form av framåtblickande livscykelanalys som tar hänsyn till utsläpp direkt från bilarna, från bränslecykeln, samt tillverkning av bilarna, inklusive potentiell framtida minskning av koldioxidutsläpp i värdekedjan.

Hur ser det ut för andra transportmedel, som till exempel flyget?

- Vi tittar bara på personbilar i den här studien. Det internationella flyget tenderar att hamna utanför nationella klimatmål och den här typen av studier, men hur vi får ner utsläppen från flyget, såväl det nationella som internationella, är ett viktigt ämne att studera framöver.

Men klimatfrågan är global, hur ser det ut med förbud mot fossilt bränsle i resten av världen?

- Olika typer av förbud mot bensin- och dieselbilar är på gång i flertalet länder över hela världen. Sverige är i fokus i den här studien, men det internationella perspektivet kommer med eftersom utsläppen från tillverkning av elbilsbatterierna främst sker utanför Sveriges gränser. Detta gör att en elektrifiering av fordonsflottan riskerar att leda till att utsläppen sker någon annanstans. Samtidigt finns stora möjligheter att minska utsläppen från tillverkningen av elbilar i takt med att energisystemet ställer om.

Ni förespråkar biobränsle men det medför andra problem, hur ser ni på det?

- Vi kan inte enbart besluta om ett förbud av bensin- och dieselbilar om 10 år och sedan känna oss nöjda med det. Det kommer finnas bilar med förbränningsmotorer kvar i systemet åtminstone till runt 2045 och de kan inte fortsätta drivas med fossila bränslen. Samtidigt pågår en diskussion om vilka typer av biomassa som är bra för klimatet. Inblandning av biobränslen i bensin och diesel används redan idag som ett sätt att minska utsläppen från fordonsflottan och en ökad användning av vissa biobränslen med låga utsläpp från produktionskedjan kan under en begränsad period vara ett sätt att minska användningen av fossila bränslen.

Läs artikeln i "Transportation Research Part D: Transport and Environment”:Carbon footprint impacts of banning cars with internal combustion engines.

Länk till pressmeddelandet på Chalmers; Säljstopp för ”fossilbilar” gynnar klimatet när de ersätts av elbilar

För mer information kontakta:
Simon Davidsson Kurland, universitetslektor i energiomställning
simon.davidsson@geo.uu.se
Telefon: 0498-108371

Relaterat:
Läs om vår utbildning i Energiomställning. 
Läs mer om Uppsala universitets arbete med energiomställning.
 

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30