6 miljoner kronor går till arbetet med regionala koldioxidbudgetar

2021-06-14

Fabriker med utsläpp

​Magdalena Kuchler från Uppsala universitet utreder integrering av regionala koldioxidbudgetar i regional klimatpolitik. 

Energimyndigheten har beviljat 5,968,391 kronor i projektmedel till ett forskningsprojekt som bidrar till ökad kunskap om den roll svenska län kan spela i omställningen till ett samhälle fritt från fossila bränslen. Detta sker genom att projektet tillsammans med tre utvalda län undersöker integreringen av ett koldioxidbudgetmål i den regionala klimatpolitiken såväl som bredare regionala politiska mål och strategier.

Projektet utgår från de regionala koldioxidbudgetar som CCL-noden inom NRHU tagit fram för Västra Götaland, Västerbotten och Östergötlands län. Dessa tre län representerar olika nivåer av engagemang med koldioxidbudgetarna, vilket berikar studiens jämförande analys.

Det övergripande syftet med projektet är att 1) hjälpa de utvalda länen i processen att integrera ett ambitiöst koldioxidbudgetmål i den regionala klimatpolitiken samt bredare offentliga politiska mål och strategier och 2) bidra till en bättre förståelse för den roll som länen kan spela för att påskynda omställningen till ett samhälle fritt från fossila bränslen.

- Den stora utmaningen för svenska län och regioner är att samordna sina koldioxidbudgetar med klimatpolitiken och de bredare politiska ramarna på ett sätt som resulterar i snabba åtgärder för att kunna nå betydande minskningar av utsläppen, i alla sektorer och anläggningar. Vi vill hjälpa svenska län att förstå hur detta kan göras. Vi vill också bidra till en bättre förståelse för den roll som länen kan spela för att påskynda omställningen till ett samhälle fritt från fossilt bränsle, berättar Magdalena Kuchler, lektor i Naturresurser och hållbar utveckling vid Institutionen för geovetenskaper. 

Projektet inkluderar Martin Wetterstedt som är forskare vid NRHU/Institutionen för geovetenskaper. Projektet skickades in till Energimyndighetens utlysning som sker inom ramen för forskningsprogrammet Människa, energisystem och samhälle (MESAM).

För mer information kontakta Magdalena Kuchler.


Tidigare artiklar om koldioxidbudgetar

Klimatmålen blir nu både vetenskapliga och begripliga.

Klimatforskare räknar ut koldioxidbudgetar åt kommuner och regioner.

Fakta med information från ansökan

Projektet kommer styras av tre mål.

Mål 1: Vi kommer identifiera och lokalisera politiska och institutionella aktörer som är nödvändiga för en effektiv integrering av ambitiösa koldioxidbudgetmål i klimatpolitiska ramverk. Mer specifikt kommer vi undersöka: a) hur koldioxidbudgetar påverkar nuvarande förfaranden och skapar nya institutioner och praxis; b) hur den befintliga rådigheten och agensen bättre kan fördelas och vilka nya aktörer som krävs; c) överensstämmelse med bredare politiska ramverk, inklusive nationella regler/lagar och internationella avtal.

Mål 2: Vi kommer undersöka vilken typ av temporaliteter som genereras av integrationen av ambitiösa koldioxidbudgetmål i befintliga (klimat)politiska ramverk. Detta innefattar en analys av: a) olika hastigheter; b) olika tidslängder; c) hur genererade temporaliteter påverkar den politiska agensen och institutionella rådigheten.

Mål 3: Vi kommer undersöka vilka utvärderingsmetoder som behövs för att säkerställa effektiva åtgärder och integrationsförloppet. Vi kommer i detta fokusera på: a) vilka valideringsåtgärder som krävs; b) hur utvärderingsmetoder kan integreras genom utveckling av jämförbara standarder.

Nyheter från institutionen för geovetenskaper

Senast uppdaterad: 2022-09-30